2017: Et godt år for pensjonssparing

2017 ble et svært godt år for pensjonssparere i innskudds- og hybridpensjonsordninger. Det viser livselskapenes avkastningstall for investeringsporteføljene.

Livselskapenes investeringsporteføljer ga svært god avkastning gjennom 2017. Under følger en oversikt over avkastning for de mest brukte investeringsporteføljene til de største livselskapene i markedet. Det er om lag 227 milliarder kroner til forvaltning i markedet for innskudds- og hybridpensjon, inkludert pensjonskapitalbevis og pensjonsbevis. Avkastningstall for 2017 for de vanligste investeringsporteføljene til de syv største livselskapene vises under:

 

 

KLP Bedriftspensjon har kun indeksforvaltede investeringsporteføljer, mens øvrige selskap benytter helt eller delvis aktivt forvaltede fond.

 

I kategorien «lav» har porteføljene mellom 20 og 30 prosent aksjer, «middels» har 50 prosent aksjer, mens «høy» har mellom 70 og 80 prosent aksjer. Selskapene har ulik grad av frihet til å fravike fra målsatt aksjeandel. Faktisk aksjeandel i porteføljene vil ha betydning for den faktiske avkastningen.

 

Livselskapene tilbyr nå også rene indeksforvaltede investeringsporteføljer til en lavere kostnad enn standardprofilene som er helt eller delvis aktivt forvaltet. Avkastningstall for 2017 vises under:

 

* Gjensidiges indeksporteføljer hadde oppstart 30. april 2017.

 

Som figurene over viser har de helt eller delvis aktivt forvaltede porteføljene gjort det bedre enn de indeksforvaltede porteføljene. Videre er det nokså store forskjeller i oppnådd avkastning mellom livselskapenes porteføljer. Investeringsporteføljene settes sammen av ulike aksje- og rentefond som livselskapets forvaltere har tilgang til. Oppnådd avkastning vil avhenge av fondsforvalternes dyktighet, samt hvor godt livselskapenes kapitalforvaltere treffer i valg av regioner, sektorer og enkeltfond. Noe av avkastningsforskjellene skyldes også ulik grad av valutasikring, rebalansering av aktivaallokeringen og frihetsgrader i aktivaallokeringen (i hvor stor grad man kan fravike fra målsatt aksjeandel på eksempelvis 50 prosent).

 

Under følger noen utdrag fra livselskapenes årsrapporter for investeringsporteføljene, som både kommenterer avkastning i 2017 og utsiktene for 2018.

 

DNB Liv:

Fremvoksende markeder hadde et spesielt sterkt år i 2017, der økt eksportvekst og høyere råvarepriser bidro til god inntjening i selskapene. Vekstpotensialet i fremvoksende markeder er fremdeles bra, der god økonomisk vekst, bedret politisk stabilitet og bedre fundamentale forhold gir et godt grunnlag for markedene på lengre sikt. Som langsiktig investor er det viktig med en langsiktig strategi der investeringene har en spredning som får med seg gode avkastningsmuligheter. Fremvoksende markeder utgjør i dag rundt 10 prosent av verdens investerbare markeder og har en naturlig plass i en global langsiktig portefølje.

 

Sammensetningen av pensjonsprofilene gir en god diversifisering, både mellom aktivaklasser og mellom land og sektorer. I aksje- og obligasjonsporteføljen er henholdsvis 80 og 50 prosent av investeringene utenfor Norge. Alle investeringer utenfor Norge er valutasikret med unntak av aksjer i fremvoksende markeder. Profilene er satt sammen med hovedfokus på optimal og langsiktig forvaltning av pensjonskapitalen.

 

Nordea Liv:

Det er vanskelig ikke å være optimistisk til året vi går inn i, når vi legger bak oss et så godt år som 2017. I lokal valuta steg globale aksjer med over 20 prosent i året som gikk, og 2017 ble dermed det beste avkastningsåret for globale aksjer siden 2013. Passende nok fikk vi også en god avslutning på året, med solid oppgang på verdens børser i desember, og en samlet avkastning i globale aksjer på 1,3 prosent i lokal valuta. Nok en gang kom altså profiler med høy andel aksjer best ut avkastningsmessig.

 

Globale aksjemarkeder har hatt en god start på 2018, og våre forventninger om at 2018 ville bli nok et godt år for risikable aktiva har så langt, om noe, styrket seg. Veksten i verdensøkonomien er god, og i bedring, og det samme er selskapenes inntjeningsutsikter. Dette løfter børsene, og ettersom rentenivået er på vei opp, vil avkastningen i aksjer være betraktelig bedre enn i obligasjoner fremover. Vi beholder anbefalingen om overvekt i aksjer.

 

Gjensidige Liv:

2017 ble et meget godt år for risikable aktiva der aksjer ble den beste aktivaklassen. Verdensindeksen MSCI World steg hele 20 prosent, godt over det som er vanlig i et «normalår». Her hjemme la Oslo Børs (OSEBX) på seg 17 prosent i 2017. Vi forventer at børsoppgangen fortsetter i 2018, men ikke i like stor grad som det vi opplevde i fjor. Økt inntjeningsvekst burde løfte børsene videre i år, men noen repetisjon av fjoråret er vanskelig å se for seg. Det er nok mer sannsynlig med en «normalavkastning» på rundt 10 prosent i aksjemarkedet. Vinneren for året ble helt klart emerging markets, som hadde en oppgang på hele 34 prosent i 2017. Fjoråret gikk også inn i historiebøkene som det første året der globale aksjemarkeder steg hver eneste måned.

 

Rentenivået er lavt og vi kan ikke lenger forvente å få noe særlig mer enn 2 – 3 prosent avkastning i rentemarkedet i 2018. Dette kan føre til at ytterligere flere blir «presset» ut i aksjemarkedet for å skaffe seg avkastning og dermed bidra til et godt aksjemarked. Samtidig er vi inne i en periode der renter skal heves og kvantitative lettelser avsluttes. Vi tror på et godt 2018, men erkjenner at oppgangen nå har vart lenge og at risikoen for en korreksjon øker. Imidlertid har korreksjoner historisk vært gode kjøpsmuligheter.

 

Sparebank 1 Forsikring:

Globale aksjer leverte en solid oppgang på over 18 prosent i 2017, drevet frem av inntjeningsvekst og fortsatt stimulerende pengepolitikk. Vekst- og sykliske aksjer var klare vinnere på bekostning av stabile- og (til en viss grad) energi- og bankaksjer. Regionalt var emerging markets den store vinneren, men oppgangen var også her dominert av de store teknologiaksjene (Alibaba, Baidu og Tencent) som mer enn doblet seg i verdi gjennom året.

 

Etter en lang periode med rentefall som viktigste motor for reprising av aksjer, var oppgangen i 2017 drevet av oppjusterte vekstforventninger. Selv om vi fortsatt forventer inntjeningsvekst, vil stigende renter kunne virke som en bremsekloss på aksjemarkedet, og vi må forvente korreksjoner og høyere volatilitet fremover. Økt volatilitet og lavere korrelasjon i markedet er imidlertid gode nyheter for aktive forvaltere ettersom avkastningen blir mindre faktorstyrt og mer dominert av selskapsspesifikke forhold.

 

Storebrand Liv:

Økonomisk vekst og god inntjening i bedriftene bidro til at børser verden over nådde nye høyder i 2017. Det globale aksjemarkedet steg hele 24 prosent gjennom året.

 

Eiendom og private equity ga også god avkastning i 2017 og bidrar i tillegg til å spre risikoen i profilene. Eiendom endte med en avkastning på nærmere 9 prosent, mens private equity hadde en avkastning på drøyt 13 prosent i 2017. De lave rentenivåene gir lav avkastning på renteplasseringer. Positiv utvikling i kredittpåslaget til selskapsobligasjoner bidrar imidlertid til å gi noe høyere avkastning.

 

Pensjonsprofilenes investeringer er i stor grad sikret mot valuta, og avkastningen påvirkes i liten grad av svingninger i valutakurser.

 

Langsiktig sparing lønner seg

I perioden 2010 – 2018 har gjennomsnittlig årlig avkastning i kategoriene «lav», «middels» og «høy» aksjeandel i de omtalte livselskapene vært henholdsvis 6,7 prosent, 9,0 prosent og 11,1 prosent. En årlig avkastningsdifferanse på 1 prosentpoeng vil på lang sikt gi om lag 20 prosent høyere årlig pensjonsutbetaling. Investeringsporteføljene med høy aksjeandel har beveget seg mest, både i oppgangstider og nedgangstider, men har på lang sikt gitt den klart høyeste avkastningen.

 

I perioden 2010 – 2018 har aksjemarkedet vært preget av en sterk oppgang etter finanskrisen. Rentedelen av investeringsporteføljene har også gitt god avkastning i denne perioden. Den gjennomsnittlige årlige avkastningen de siste årene har vært høyere enn hva de fleste forventer fremover. For sparere med lang sparehorisont vil det derfor være viktig å posisjonere seg med en høy nok aksjeandel i pensjonssparingen sin for å ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet på lang sikt. På kort sikt må man da samtidig være i stand til å tåle til dels store verdisvingninger i pensjonskapitalen. De fleste innskudds- og hybridpensjonsordninger har investeringsvalg for medlemmene der man selv kan velge aksjeandel for sin pensjonssparing.