Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

Finansdepartementet la den 14. desember 2018 frem Prop. 40 L (2018-2019) om tilråding av endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto). Tilrådingen ble godkjent i statsråd samme dag.

Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen foreslås det endringer i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) om at arbeidstakere i innskuddspensjonsordninger skal samle sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og tidligere individuell sparing på én pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning (egen pensjonskonto). Formålet med en slik regel er å bidra til at pensjonsmidlene i innskuddspensjonsordninger forvaltes mer effektivt, slik at det blir mest mulig pensjon for en gitt innbetaling, og at arbeidstaker skal få bedre oversikt over sin egen pensjonsopptjening.

 

Det foreslås at arbeidstaker, som i dag, skal betale for forvaltning av tidligere oppsparte midler, mens arbeidsgiver, som i dag, skal betale for forvaltning av midler som arbeidstaker har opptjent i nåværende arbeidsforhold. Etter forslaget skal kostnader til administrasjon av ordningen betales av arbeidsgiver. Ved å samle pensjonsmidlene på én konto vil arbeidstaker kunne spare kostnader til forvaltning og administrasjon av flere små pensjonskapitalbevis.

 

Det foreslås at pensjonskapitalbevis skal samles på egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning med mindre arbeidstaker reserverer seg mot dette. Arbeidstaker skal kunne velge å flytte både sin tidligere og nåværende pensjonsopptjening til en annen leverandør enn arbeidsgivers leverandør (selvvalgt leverandør). Arbeidstaker skal også kunne velge å beholde sine pensjonskapitalbevis, slik at disse fortsatt forvaltes adskilt fra pensjonskapitalen som opptjenes i nåværende arbeidsforhold.

 

Etter forslaget i høringsnotatet er det kun midler fra innskuddsordninger som skal kunne inngå i egen pensjonskonto. Målsetting med forslaget om mest mulig pensjon for hver sparte krone, gjør seg like mye gjeldende for hybridordninger som for innskuddspensjonsordninger, og departementet vil derfor komme tilbake med forslag om samling av pensjonsmidler for hybridordninger på et senere tidspunkt.

 

Det foreslås også å oppheve regelen om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital.

 

Egen pensjonskonto hos arbeidsgiver - gjeldende rett

Etter innskuddspensjonsloven § 6-3 annet ledd er det adgang for arbeidstaker til å overføre pensjonskapital i et pensjonskapitalbevis til en ny innskuddspensjonsordning hos ny arbeidsgiver. Denne adgangen er likevel ikke benyttet i praksis. Dette kan ha sammenheng med at det ikke er gitt regler om deling av kostnadsansvar for det tilfelle at arbeidstaker tar med seg midler fra pensjonskapitalbevis inn i sin nåværende innskuddspensjonsordning. Utgangspunktet er derfor at arbeidsgiver må betale også for forvaltning av den pensjonskapitalen arbeidstaker har opptjent i tidligere arbeidsforhold. Arbeidsgiver og arbeidstaker vil kunne avtale en kostnadsdeling, men slik overføring har i praksis ikke forekommet.

 

Egen pensjonskonto hos selvvalgt leverandør

Høringsinstanser som ikke støtter forslaget er Coop Norge SA, Finans Norge, LO, Norske Forsikringsmegleres forening og Norwegian Insurance Partner AS (NIP). Synspunktene er at en slik løsning blir for dyr og ikke i arbeidstakers interesse, og at den svekker det kollektive elementet som dagens tjenestepensjonsordninger bygger på. LO støtter heller ikke forslaget, men begrunner dette med at det er viktig å få samlet pensjonskapitalbevis så snart som mulig, og at departementet heller kan vurdere valg av egen leverandør når slik samling er gjennomført. NIP gir i høringsuttalelsen uttrykk for at vi er av den klare oppfatning at et svært begrenset antall arbeidstakere vil benytte seg av muligheten til valg av egen pensjonsleverandør for den aktive pensjonsopptjeningen. Dette kan begrunnes med økt kompleksitet og en svært liten sannsynlighet for å oppnå lavere kostnader. Av denne årsak kan det også knyttes betydelig usikkerhet til om pensjonsleverandørene vil tilby denne løsningen, herunder som følge av vesentlige systemutviklingskostnader, betydelig kompleksitet blant annet gjennom økte informasjonsstrømmer mellom pensjonsleverandørene, samt hensynet til et forenklet regelverk.

 

Etter departementets vurdering vil en adgang for arbeidstaker til å velge egen pensjonsleverandør til å forvalte tidligere opptjent pensjonskapital og nåværende opptjening kunne virke positivt på konkurransen i markedet. En slik adgang er også etterspurt av mange høringsinstanser, herunder flere fra arbeidstakersiden. Samtidig er departementet enig med Finans Norge i at forslaget i høringsnotatet om beregning av arbeidsgivers kostnadsansvar for forvaltningskostnader ved selvvalgt leverandør, sannsynligvis vil bli komplisert og dermed kostnadskrevende å gjennomføre. Dette vil kunne motvirke formålet med forslaget om egen pensjonskonto, som er at arbeidstaker skal oppnå mer pensjon for hver spart krone.

 

Det vil etter Finansdepartementets vurdering være nødvendig å arbeide videre med de alternative forslagene til kostnadsdekning som er kommet frem i høringen. Dette bør imidlertid ikke forsinke selve lovforslaget om adgang til å velge egen leverandør for aktiv opptjening. Departementet foreslår derfor at det i loven fastsettes at arbeidstaker skal dekke kostnader til forvaltning og administrasjon dersom han velger selvvalgt leverandør, men at det gis nærmere regler i forskrift om en standardisert kompensasjon fra arbeidsgiver til arbeidstaker for kostnader til forvaltning av den pensjonskapital arbeidstaker har opptjent i arbeidsforholdet.

Departementet vil utarbeide et utkast til forskrift som sendes på høring før den fastsettes. Det legges opp til at reglene om adgang til å velge egen leverandør til å forvalte tidligere opptjent pensjonskapital og nåværende opptjening, skal tre i kraft samtidig med lovforslaget for øvrig.

 

Krav til informasjon til arbeidstaker før samlingen av pensjonskapital

Departementet foreslår at arbeidsgiver skal ha ansvar for å informere arbeidstaker om samling av pensjonsmidlene på egen pensjonskonto. Arbeidsgivers pensjonsleverandør vil ha ansvar for å fremskaffe informasjon slik at arbeidsgiver kan oppfylle sin informasjonsplikt overfor arbeidstakerne.

 

I lovforslaget foreslås at arbeidstaker skal informeres om at slik overføring vil bli gjennomført med mindre arbeidstaker reserverer seg mot dette. Departementet foreslår at arbeidstaker skal få informasjon om hvilke konkrete pensjonskapitalbevis som vil bli overført, størrelsen på midlene og den institusjon pensjonskapitalbevisene forvaltes i.

 

Samtidig foreslås det, i tråd med merknad fra Finans Norge, en uttrykkelig hjemmel for at arbeidsgivers pensjonsleverandør kan innhente informasjon om at arbeidstaker har pensjonskapitalbevis hos en annen leverandør, og en tilsvarende hjemmel for leverandøren av pensjonskapitalbeviset for å utlevere slik informasjon.

 

Arbeidsgiver skal også informere om at arbeidstaker som har overført sin tidligere opptjente pensjonskapital til arbeidsgivers pensjonsordning, når som helst kan velge å flytte disse midlene ut av ordningen igjen.

 

Krav til samtykke fra arbeidstaker før samlingen av pensjonskapital

Departementet viser til at et krav om passivt samtykke for samling av pensjonskapitalbevis på egen pensjonskonto vil være et effektivt virkemiddel for å få gjennomført en samling av pensjonskapitalbevis som i all hovedsak vil være til fordel for arbeidstakerne, det vil si at arbeidstaker må reservere seg dersom han ikke ønsker overføring av midlene.

 

Departementet anser at arbeidstaker bør gis en frist på tre måneder for å ta stilling til spørsmålet om overføring av midlene til egen pensjonskonto. Dersom arbeidstaker ikke har reservert seg, evt. valgt forvaltning hos selvvalgt leverandør, innen denne fristen, skal midlene overføres til arbeidsgivers pensjonsordning. Overføring skal da gjennomføres innen flyttefristen for pensjonskapitalbevis og individuelle avtaler, som er én måned.

 

Deling av kostnader

Det foreslås at arbeidsgiver, som i dag, skal dekke forvaltningskostnadene knyttet til den opptjening som gjøres i nåværende arbeidsforhold. Arbeidstaker skal, som i dag, dekke forvaltningskostnadene knyttet til tidligere opptjening og individuell sparing. Når det gjelder administrasjonskostnader, foreslår departementet at arbeidsgiver betaler for disse for ordningen samlet.

 

Etter departementets vurdering bør det være kostnadsnøytralt for arbeidsgiver om arbeidstaker velger å være tilsluttet den kollektive ordningen eller velger en egen pensjonsleverandør. Departementet antar derfor at arbeidsgiver bør dekke de kostnadene arbeidsgiver uansett ville ha hatt dersom arbeidstaker hadde valgt standardløsningen. Dette betyr at arbeidsgiver skal dekke kostnader til forvaltning av pensjonskapital arbeidstakeren har opptjent i arbeidsforholdet, etter samme sats som arbeidsgiver betaler i den kollektive ordningen. Arbeidstaker må dekke eventuelle merkostnader til forvaltning av disse midlene. Tilsvarende bør en eventuell besparelse som følge av at forvaltning i den selvvalgte institusjonen er billigere enn i den kollektive ordningen tilfalle arbeidstaker. Arbeidstaker bør videre dekke forvaltningskostnader knyttet til tidligere opptjent pensjonskapital, samt administrasjonskostnader knyttet til sin avtale.

 

Økonomiske konsekvenser

Forslaget om å samle pensjonskapital på én pensjonskonto kan gi reduserte kostnader. Effekten er usikker, men kan, med utgangspunkt i prisopplysningene fra arbeidsgrupperapporten, samlet være i størrelsesorden inntil 800 mill. kr årlig, i hovedsak som følge av reduserte kostnader (og dermed økt pensjon) for pensjonskapitalbevis for arbeidstakerne. Den beregnede kostnadsreduksjonen utgjøres av om lag 500 mill. kr i reduserte årlige administrasjonskostnader, samt om lag 300 mill. kr i reduserte forvaltningskostnader.


Ikrafttredelsesdato

Departementet har ikke foreslått en bestemt ikrafttredelsesdato i proposisjonen, men foreslår at loven skal tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Departementet vil be om synspunkter på ikrafttredelsestidspunkt i forbindelse med høringen av utkast til forskrifter til loven. Se spesielt kapittelet ovenfor om egen pensjonskonto hos selvvalgt leverandør og de alternative forslagene til kostnadsdekning som er kommet frem i høringen.

 

For nærmere informasjon, vennligst kontakt Geir Tore Nygaard (administrerende direktør) eller Elin Lunde Sørensen (direktør pensjon).