Håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger

Publisert: 15 april 2020 Oppdatert: 15 april 2020

Mange foretak har den senere tid uttrykt ønske om å videreføre rett til uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen og innskudds- og premiefritak under arbeidsuførhet for ansatte som permitteres i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Dette får foretaket nå anledning til.

Konsekvensene av koronaviruset fører blant annet til at mange arbeidsgivere ser behov for å permittere ansatte. Finansdepartementet mener det i denne situasjonen er behov for midlertidig å legge til rette for at de arbeidsgivere som ønsker det, kan la permitterte ansatte forbli medlemmer av bedriftens pensjonsordning under permitteringsperioden, selv om det i utgangspunktet følger av forsikringsavtalen at disse ansatte skal meldes ut.

 

Stortinget vedtok tirsdag 14. april endringer i regelverket for håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger. 

 

Finansdepartementet har gitt uttrykk for et behov for å etablere en mellomløsning for de private tjenestepensjonsordningene som innebærer at permitterte arbeidstakere kan forbli medlemmer i pensjonsordningen uten at det blir for kostnadskrevende for bedriftene. For å oppnå dette foreslo departementet før påske at arbeidsgivere som ikke har fastsatt i sin forsikringsavtale at permitterte ansatte skal forbli medlemmer i pensjonsordningen, likevel kan beslutte å la de permitterte arbeidstakerne være medlemmer i permitteringstiden. Departementet foreslo at arbeidsgiver i slike tilfeller ikke skal ha plikt til å betale premie eller innskudd til alderspensjonsopptjening eller premie for innskuddsfritak ved uførhet for de permitterte ansatte. Det samme gjelder eventuelle uføre- og etterlattedekninger i ordningen. Den permitterte ansatte får i stedet rett til å tegne fortsettelsesforsikring som om vedkommende hadde vært meldt ut av pensjonsordningen. Lovvedtaket åpner for at de foretak som ønsker det fortsatt kan betale innskudd og premier for de permitterte ansatte. Departementet antar at det særlig kan være aktuelt at foretak velger å fortsatt betale for risikodekninger, slik at de permitterte ansatte fortsatt omfattes av innskuddsfritaksdekningen og eventuelt av uføre- og etterlattedekninger.

 

Lovendringene medfører at foretakene kan velge at permitterte beholder medlemskapet i tjenestepensjonsordningen, selv om det av pensjonsavtalen fremgår at permitterte skal meldes ut. Dette vil bidra til at man unngår masseutstedelse av pensjonskapitalbevis, fripoliser og pensjonsbevis. Samtidig kan bedriftene unngå pensjonskostnader for ansatte som må permitteres. Administrasjons- og forvaltningskostnader til livsforsikringsselskapet må likevel betales.

 

Mange foretak har den senere tid uttrykt ønske om å videreføre rett til uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen og innskudds- og premiefritak under arbeidsuførhet for ansatte som permitteres i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Dette får foretaket nå anledning til.

 

Vennligst ta kontakt med din kontaktperson ved pensjonsavdelingen i NIP, dersom du ønsker nærmere informasjon om muligheter for håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger.