Høy avkastning for norske pensjonssparere i første halvår

Sterke finansmarkeder ga et nytt positivt kvartal for livselskapenes investeringsporteføljer.

2019 åpnet svært godt for livselskapenes investeringsporteføljer, med 8-10 prosent avkastning på årets tre første måneder i porteføljene med høy aksjeandel (70-80 prosent). De tre påfølgende månedene ga mer blandet utvikling i finansmarkedene, men en positiv juni måned sørget for at også andre kvartal ga vekst for norske pensjonssparere. Etter et fall på om lag 10-13 prosent før nyttår for investeringsporteføljene med høy aksjeandel, var de fleste av livselskapenes investeringsporteføljer innen utgangen av juni tilbake på samme eller høyere nivå som ved begynnelsen av høsten 2018.

 

Mens dempede vekstutsikter og handelspolitisk uro ble trukket frem som årsaker til høstens korreksjon, viser livselskapene til oppmykning i relasjonen mellom USA og Kina i første halvår, og at den amerikanske sentralbanken varslet rentekutt i stedet for renteøkning, som årsaker til den gode avkastningen frem til utgangen av juni. Imidlertid viser markedsuroen som startet i slutten av juli at stemningen i markedet fort kan snu. Livselskapenes investeringsporteføljer er godt diversifiserte, men fallet på verdens børser vil påvirke livselskapenes investeringsporteføljer negativt, og da særlig porteføljene med høy aksjeandel.

 

Første halvår ga en bred oppgang på amerikanske børser, hvor S&P500-indeksen med 17,3 prosent oppgang hadde sitt beste første halvår siden 1997. Sterkest var utviklingen i teknologiaksjer (26 prosent), mens svakeste sektor, energi, leverte en avkastning på 7 prosent. Energitunge Oslo Børs (8,2 prosent) hentet seg også inn fra høstens korreksjon, men ved utgangen av juni var hovedindeksen fortsatt ned 8,6 prosent fra toppen i september 2018, mye grunnet lav oljepris.

 

Livselskapenes investeringsporteføljer har ulik eksponering mot ulike markeder. Med en viss spredning i avkastningen fra disse markedene, bidrar ulik allokering til å skape forskjeller i livselskapenes avkastningsresultater. Videre har livselskapene ulik andel aksjer i sine investeringsporteføljer. For DNB Liv ble første halvår særlig positivt. Livselskapet viser til flere faktorer, blant annet god avkastning på høyrenteobligasjoner og positive renteeffekter på internasjonale obligasjoner, men fremfor alt høy meravkastning fra aktiv forvaltning på globale aksjer.

 

 

Indeksforvaltning

Livselskapene tilbyr rene indeksforvaltede investeringsporteføljer til en lavere kostnad enn standardprofilene, som er helt eller delvis aktivt forvaltet. De indeksforvaltede investeringsporteføljene ga følgende avkastning i første halvår av 2019.

 

 

 For mer informasjon, kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg