Ikke økt arbeidsgiveravgift på pensjonskostnader likevel

Publisert: 04 januar 2023 Oppdatert: 17 januar 2023

Økt arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over 750 000 kroner ble i utgangspunktet antatt å inkludere pensjonskostnader. I utfyllende forskrift avklares det imidlertid at pensjonskostnader likevel ikke skal medregnes.

Regjeringen foreslo i Statsbudsjettet for 2023 at det innføres en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 pst. for lønnsinntekter over 750 000 kroner. Etter forslaget skal arbeidsgiver betale en ekstra arbeidsgiveravgift av lønn mv. i alle soner.

 

Slik teksten i opprinnelig forslag var utformet tolket de fleste aktører i bransjen dette som at alle pensjonskostnader, som i utgangspunktet er arbeidsgiveravgiftspliktige, også vil være med i beregningsgrunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift.

 

Like før jul kom det imidlertid en utfyllende forskrift til fastsettelse av ekstra arbeidsgiveravgift som avklarer at tilskudd og premie til kollektiv tjenestepensjon likevel ikke skal være en del av beregningsgrunnlaget for denne ekstra avgiften.

 

I forskriften fremkommer følgende i §2:

 

Ǥ 2. Beregningsgrunnlaget


Beregningsgrunnlaget er grunnlaget for arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 med forskrifter.

 

Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av andel av arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning som er offentlig eller som går inn under skatteloven § 6-46. Det samme gjelder engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon i arbeidsforhold som ikke er sikret ved premie og tilskudd, og engangspremie eller tilskudd som innbetales til sikring av rett til slik pensjon.»

 

Lavere kostnader enn budsjettert

Kollektiv tjenestepensjonsordning som går innunder definisjonen til Skatteloven §6-46 vil si alle alminnelige innskuddsordninger, hybridordninger og ytelsesordninger.

 

Det er også verdt å merke seg at det samme gjelder «engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon i arbeidsforhold som ikke er sikret ved premie og tilskudd, og engangspremie eller tilskudd som innbetales til sikring av rett til slik pensjon». Dette innebærer at heller ikke engangspremie til avløsningspensjoner vil være med i beregningsgrunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift.

 

Vi erfarte i høst at mange av våre kunder hensyntok pensjonskostnader da det ble budsjettert med ekstra arbeidsgiveravgift i 2023. I så måte er dette en positiv nyhet som medfører lavere forventet arbeidsgiveravgift for de som allerede har budsjettert med dette. 


Pensjon fra første krone for selvstendig næringsdrivende

For inntektsåret 2023 innføres det «pensjon fra første lønnskrone» også for selvstendig næringsdrivende som har etablert skattefavorisert innskuddsordning på frivillig basis etter innskuddspensjonsloven § 2-3. Det gis inntektsfradrag for pensjonsinnskudd til slike ordninger og innestående midler er unntatt for formuesskatt.

 

Maksimalt innskudd har tidligere vært 7 pst. av lønn/inntekt mellom 1G og 12G. Den maksimale innskuddssatsen på 7 pst. beholdes, og den selvstendige næringsdrivende velger selv innskuddssats inntil 7 pst. Beregningsgrunnlaget vil imidlertid nå være lønn/inntekt mellom 0G og 12G.

 

Med dagens G betyr det at selvstendig næringsdrivende kan øke sin pensjonssparing med inntil kr 7 800 (7 pst. av G).