Kollektivporteføljenes avkastning første halvår 2018

Livselskapene er godt i rute med å oppnå avkastning på minimum rentegarantien.

Årlig gjennomsnittlig rentegaranti for ytelsespensjonsordninger som er kollektivt forvaltet (uten individuelt investeringsvalg som i innskuddspensjonsordninger) utgjør om lag 3,2 prosent. Livselskapene prøver å oppnå en avkastning som minst utgjør denne rentegarantien. Bokført avkastning må med andre ord være minst ca. 3,2 prosent ved utgangen av året for at ikke livselskapet må tære på ordningenes bufferkapital, eller eventuelt selskapets egenkapital for å oppfylle forpliktelsene knyttet til rentegarantien.

 

Som figuren under viser er alle livselskapene godt i rute med å oppnå en avkastning for året som minst utgjør rentegarantien. Avkastningen ser imidlertid ut til å bli lavere enn i 2017, hovedsakelig som følge av vedvarende lave renter. Størstedelen av kollektivporteføljene består nemlig av rentepapirer med løpende avkastning. Andelen aksjer er lav, og eiendom utgjør også en mindre andel av porteføljene.

 

 

Dersom årets avkastning overstiger rentegarantien, skal meravkastningen fordeles på ulike bufferfond i pensjonsordningene, samt tilføres kundemidlene. For bedrifter med ytelsespensjon vil det si at ved et avkastningsoverskudd kan det tilføres midler til premiefond som kan benyttes til å betale løpende premiefakturaer. For fripolisekunder skal meravkastningen deles mellom livselskap og kunde, etter en 20-80-prosent fordeling.