Koronaviruset: Hvordan påvirkes personalforsikringer og tjenestepensjon?

Publisert: 17 mars 2020 Oppdatert: 17 mars 2020

Koronaviruset tvinger nå mange bedrifter til permitteringer og innføring av hjemmekontor. I denne artikkelen oppsummeres koronavirusets påvirkning på personalforsikringer og tjenestepensjon.

Det globale utbruddet av koronaviruset vil få store konsekvenser for mange norske virksomheter. Virusutbruddet kan føre til at noen arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte, at de settes i en vanskelig økonomisk situasjon, og at det både oppfordres og pålegges hjemmekontor. På NAV sine hjemmesider er det informasjon om adgangen til å permittere, varslingsfrister og det har fra myndighetene kommet ytterligere tiltak for endringer i arbeidsgiverperioden. På Arbeidstilsynets sider er det en veiledning om hjemmekontor. Det er viktig å legge merke til at forskriften som gjelder arbeid som blir gjort i hjemmet av en arbeidstaker ikke gjelder hjemmearbeid av kortvarig eller tilfeldig art. Finans Norge har også opprettet en informasjonsside relatert til koronaviruset og stiller spørsmålet om din bedrift er nok forberedt. Her finner du nyttig informasjon på aktuelle spørsmål.

 

Permittering

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidstakerforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Hvis det er klart eller overveiende sannsynlig at permitteringen vil bli permanent, skal oppsigelse brukes.

 

Personalforsikring
En personalforsikring omfatter ansatte arbeidstakere eller grupper av arbeidstakere. Forsikringen er i kraft for arbeidstakeren så lenge: 

 

  • Forsikringsavtalen løper, eller
  • Så lenge arbeidstakerforholdet opprettholdes, eller
  • Så lenge forsikringsavtalens opphørsalder ikke er nådd.

 

Personalforsikringen opprettholdes i permitteringsperioden, med mindre arbeidsgiveren i forsikringsavtalen har innført særlige bestemmelser om utmelding ved permittering. NIP har alltid anbefalt at forsikringsdekningene bør opprettholdes, med mindre det er spesielle forhold som tilsier avvik fra standard praksis. Ingen av våre kunder har innført særlige bestemmelser i forsikringsavtalen.

 

Dersom arbeidsgiveren har innført særlig bestemmelse om utmelding ved permittering, skal alle permitterte meldes ut av forsikringsavtalen, og de har videre krav på informasjon om retten til fortsettelsesforsikring. Når permitteringsperioden er over, skal de permitterte på nytt meldes inn i forsikringsavtalen, hvilket vil utløse krav til arbeidsdyktighet, helsevurdering, karens- og symptomperiode.

 

Tjenestepensjonsforsikring
Tjenestepensjonsforsikringsavtalen har vilkår som regulerer om arbeidstakere som er permitterte som følge av driftsinnskrenkninger skal være medlemmer av pensjonsordningen. For virksomheter som har inntatt bestemmelse om at arbeidstakere skal bli stående som medlemmer i pensjonsordningen, innebærer det i utgangspunktet at arbeidsgiver skal betale både pensjonsinnskudd og forsikringspremie så lenge permittering varer.

 

Vi står nå overfor en helt spesiell situasjon med en pandemi som berører de aller fleste bransjer og svært mange arbeidstakere. Livsforsikringsbransjen mener derfor det er viktig at arbeidstakere, om mulig, blir stående som medlemmer i tjenestepensjonsordningen med tilknyttede rettigheter til innskudds-og premiefritak og uførepensjon. Det må løses på en slik måte at arbeidsgiver klarer å dekke sine økonomiske forpliktelser gjennom en vanskelig tid. Bransjen arbeider nå med å kartlegge omfang og behov for gode løsninger i en vanskelig tid. Vi ber derfor kunder som vurderer permittering om å ta kontakt med NIP for råd og nærmere veiledning.

 

Hjemmekontor - personalforsikring

Yrkesskadeforsikringen gjelder også personskade som er påført arbeidstaker når arbeid for arbeidsgiveren utføres fra hjemmekontor.

 

Yrkesskadeforsikringslovens dekningsområde er definert i ysfl § 10. Av bestemmelsen fremgår det at «yrkesskadeforsikringen skal, med de unntak som følger av § 11, dekke skader og sykdommer som arbeidstakeren påføres i arbeid på arbeidssted i arbeidstiden».

 

Som en følge av den situasjonen vi nå er i, har mange arbeidsgivere gitt en henstilling til, eller pålegg om, å benytte hjemmekontor for den del av arbeidstakerne som har anledning til dette. Personskaden må ha oppstått når arbeidstakeren har utført arbeid for arbeidsgiveren, og arbeidsplassen vil her være hjemmekontoret – begrenset til den del av huset/leiligheten arbeidet for arbeidsgiveren blir utført, og i den tid av døgnet dette arbeidet skal utføres.

 

Yrkesskadeforsikringen omfatter ikke personskade som faller utenfor kravene "i arbeid, på arbeidsplassen i arbeidstiden". Man bør være oppmerksom på at private gjøremål faller utenfor dekningen, og at det stilles krav om at arbeidet på hjemmekontoret er klart adskilt fra private aktiviteter. Dersom en ansatt blir skadet når han/hun på hjemmekontor utfører en privat aktivitet, som for eksempel å bære ut søppel, sette på en vaskemaskin eller leke med barna, vil man ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringsloven, men kan falle inn under eventuell fritidsulykkesforsikring.

 

Har du andre spørsmål, eller trenger mer informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med oss i NIP.


Alle ansatte i NIP jobber fra hjemmekontor

Alle ansatte i NIP jobber nå fra hjemmekontor, og tilgjengelighet og service overfor våre kunder har den høyeste prioritet. Vi har stor pågang med spørsmål om hva som er dekket i forbindelse med coronaviruset, og vi vil svare så fort vi kan.