Livselskapenes avkastningstall for 2017

Avkastning godt over rentegarantien, men fortsatt lav aksjeandel i kollektivporteføljene.

Livselskapene har nå presentert sine avkastningsresultater for kollektiv ytelsespensjon for 2017. Matrisene nedenfor viser livselskapenes bokførte og verdijusterte kapitalavkastning for 2017 i kollektivporteføljene. Gjennomsnittlig rentegaranti i markedet er om lag 3,1-3,2 prosent. Selskapenes bokførte avkastning ligger godt over dette.

 

Kilde: Livselskapenes årsrapporter

 

KLP har redusert sin aksjeandel betydelig til ca. 3 prosent i 2017 noe som gir en høy bokført avkastning ved at kursgevinster har blitt realisert. Aksjeandelen i porteføljene varierer ellers fra 10,6 prosent til 14,9 prosent mellom selskapene nevnt over. Resterende er i hovedsak allokert til obligasjoner som holdes til forfall og obligasjoner til markedsverdi, samt eiendom.

 

Tall fra Finans Norges livstatistikk viser at det er nærmere 370 mrd. kroner til forvaltning i ulike ytelsespensjonsordninger, inkludert fripoliser. Gjennomsnittlig grunnlagsrente (rentegaranti) er om lag 3,1 prosent og det er kun avkastning utover dette som kan medføre økte ytelser på fripolisene, regulering av pensjonsutbetalinger eller overføringer til kontraktenes premiefond.

 

Avkastningsoverskudd har hovedsakelig vært avsatt til oppreservering for langt liv de siste årene. Denne oppreserveringen er nå i stor grad fullført, slik at avkastningsoverskudd de nærmeste årene etter overføring til tilleggsavsetninger kan gå til å oppregulere pensjonsutbetalinger eller overføres til premiefond.