Negativ avkastning for norske pensjonssparere i 2018

Livselskapenes investeringsporteføljer for innskuddspensjon ga i 2018 negativ avkastning for første gang siden 2011. Svakest avkastning ga investeringsporteføljene med høyest aksjeandel.

 

 

2018 både startet og sluttet med betydelig uro i de globale aksjemarkedene. Livselskapene peker overordnet på stigende amerikanske renter i første kvartal og frykt for lavere global vekst i fjerde kvartal. Frykten for lavere vekst tilskrives blant annet den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina. Mens aksjemarkedene hentet seg godt inn i løpet av andre og tredje kvartal, opplevde man et kraftig fall i oktober og særlig desember. De globale, utviklede økonomier, som utgjør hovedvekten av investeringsporteføljenes aksjeeksponering, avsluttet året med en nedgang på 7,4 prosent, målt i lokal valuta.

 

Norske aksjer utgjør normalt om lag 20 til 25 prosent av aksjeporteføljen i livselskapenes investeringsporteføljer. Høy oljepris bidro lenge til sterk utvikling på Oslo Børs, men mot slutten av året falt oljeprisen mer enn 35 prosent fra årets toppnivå på 86 dollar. I takt med oljeprisfallet og generell uro i de globale markedene, falt norske aksjer betydelig mot slutten av året og avsluttet 2018 med negativ avkastning. Oslo Børs (-1,8 prosent) beholdt imidlertid sin posisjon som en av verdens sterkeste børser i 2018.

 

Svakest utvikling hadde aksjer i de fremvoksende markeder (-10,1 prosent). Livselskapene peker på en rekke negative faktorer i disse markedene, herunder handelsinnstramminger, sterk dollarkurs og svakere vekst i Kina. Livselskapenes relative eksponering mot de ulike markedene påvirket porteføljenes avkastning i 2018. Mens Nordea gikk inn i 2018 med relativt høy eksponering mot fremvoksende markeder, hadde eksempelvis KLP lenge ingen eksponering mot disse markedene. Tilsvarende var KLP vektet tyngre mot norske aksjer (om lag 30 prosent av aksjeporteføljen), som stod seg godt relativt til andre markeder. Fra høsten 2018 endret KLP sin underliggende fondssammensetning i investeringsporteføljene, hvilket blant annet innebærer at Norge vektes ned og fremvoksende markeder inkluderes.

 

Som støtdemper for fallende aksjekurser, kunne norske pensjonssparere derimot hente noe bedre avkastning fra renteporteføljene. Livselskapene viser til svekkede vekstutsikter i verdensøkonomien mot slutten av året, som reverserte deler av årets renteøkning og bidro til positiv avkastning på obligasjoner. De positive bidragene fra obligasjoner var imidlertid beskjedne sammenlignet med den samtidige korreksjonen i aksjemarkedet. 

  

Indeksporteføljene

De fleste livselskapene har hatt bedre avkastning på sine indeksporteføljer enn de aktivt forvaltede investeringsporteføljene dette året. Indeksporteføljene har gjennomgående lavere eller ingen vekting mot fremvoksende markeder, noe som var positivt i 2018 med betydelig negativ avkastning i disse markedene.

 

 

Langsiktig strategi

Livselskapene understreker viktigheten av at pensjonssparere tenker langsiktig i sitt valg av investeringsstrategi, og at man ser enkeltår i sammenheng med de foregående. I denne sammenheng kan det poengteres at man per januar 2019 har tilbakelagt en uvanlig sterk og lang periode med gjennomsnittlig avkastning godt over bransjens langsiktige forventninger – selv etter minusåret 2018.

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg