Ny Høyesterettsdom tydeliggjør behov for styre- og ledelsesansvarsforsikring

Daglig leder i et skipsverft ble av Høyesterett holdt personlig ansvarlig for ikke å ha varslet kontraktsparter om verftets nært forestående konkurs.

Den 14. desember avsa Høyesterett en enstemmig dom i sak mot tidligere daglig leder i skipsverftet Blaalid. Selskapet var nært forestående en konkurs, men verken daglig leder eller styret varslet underleverandører, med den følge at underleverandørene ikke fikk oppgjør for nye leveranser ved forfall.


Må dekke tapet fra egen lomme

Ansvaret som ble pålagt daglig leder var personlig, noe som betyr at vedkommende må erstatte underleverandørenes økonomiske tap fra egen lomme, hvis det da ikke var tegnet egen styre- og ledelsesansvarsforsikring (mer om det under). Det økonomiske tapet til underleverandørene var på 750.000 kroner. I tillegg kom det noen hundre tusen i saksomkostninger (advokat, utgifter til rettsbehandling osv.)

 

Hvor går grensen for ansvar?

Generelt uttalte Høyesterett at ledelsen må ha et «visst strategisk arbeidsrom», og at de må kunne «arbeide for å redde virksomheten «i det stille»». Hvis varslingsplikten tilsier at man må melde fra allerede ved mulig, eller sannsynlig insolvens, vil man miste muligheten til å få selskapet på fote igjen. Selv om et selskap er å regne som insolvent, mente Høyesterett at varslingsplikten ikke slår inn hvis det likevel er «et realistisk håp om å kunne redde selskapet fra konkurs».

 

I denne konkrete saken kom ikke disse forholdene på spissen, fordi daglig leder og styret rett og slett ikke visste om den dårlige økonomiske situasjonen. Daglig leder hadde forsømt å holde seg oppdatert om de regnskapsmessige forholdene. Denne unnlatelsen av å holde seg oppdatert ble ansett som uaktsomt i seg selv. Vedkommende var rett og slett ikke i stand til å ivareta hensynet til selskapets kreditorer.


Åpenbart behov for forsikring

Dommen er interessant på flere måter. For det første fordi den som nevnt skisserer nærmere rammene for personlig ansvar for ledelsen i en konkurssituasjon. For det andre det helt åpenbare behovet ledelsen i et selskap har for å ha en styre- og ledelsesansvarsforsikring på plass som dekker nettopp dette personlige ansvaret man kan bli idømt. Og selv om det ikke går så langt at man ender i retten, vil saksomkostninger til advokat kunne bli store ved å imøtegå påståtte feil eller unnlatelser. Disse utgiftene vil også være dekket på en styre- og ledelsesansvarsforsikring.


Du kan lese hele dommen her.


Ønsker du å vite mer om styre- og ledelsesansvarsforsikring, eller ønsker å tegne slik forsikring, kan du ta kontakt med oss.