Ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon (ny IPS)

Kan dette være smart sparing til pensjon for ansatte i din bedrift?

Forskriftsbestemmelsene om ny IPS ble fastsatt av Finansdepartementet 24. oktober 2017 og trer i kraft fra 1. november 2017.

 

Den nye pensjonsordningen innebærer at personlige skattytere kan spare inntil 40 000 kroner årlig til pensjon og få skattefradrag på inntil 24 prosent (inntil 9 600 kroner). I henhold til Regjeringens forslag vil skattesatsen bli redusert til 23 prosent i 2018, og skattefradraget vil da utgjøre inntil 9 200 kroner.

 

Avtale om individuell sparing til pensjon kan inngås med kredittinstitusjon, livsforsikringsforetak, pensjonsforetak, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond. Pensjonskapitalen vil være låst frem til 62 år, og skatt på utbetalingen skal tilsvare skattefradraget (p.t. alminnelig beskatning) eller det skattefradraget som vil gjelde en gang i fremtiden. I mellomtiden får man også utsatt beskatning på avkastningen som genereres, samt at man får pensjonskapitalen unntatt for formuesbeskatning. Avtalen om IPS kan, i tillegg til alderspensjon, omfatte forsikring som gir rett til innskuddsfritak i samsvar med uføregraden når uføregraden er minst 20 prosent. Avtalen kan også omfatte forsikring for finansiell risiko knyttet til verdiutviklingen på alderspensjonskapitalen. Ved kundens død skal pensjonskapital som forvaltes i avtale om individuell sparing til pensjon benyttes til barnepensjon eller i tilfelle til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer etter reglene i innskuddspensjonsloven § 7-7.

 

Hvorfor spare i IPS?

De aller fleste må spare til pensjon på egen hånd for å oppnå en total pensjon på det nivået man ønsker. Som privatperson kan man velge å spare i ulike produkter. Det kan være ved å nedbetale boliglån, spare i aksjer og fond, spare i bank eller ved å opprette en IPS. Fordelen med å spare i IPS er at man får skattefradrag det året man sparer, samt at oppspart beløp fritas for beskatning frem til utbetaling. Man må imidlertid være klar over at pengene er låst frem til tidligst 62 år. Pengene skal utbetales i minst ti år og minst til fylte 80 år. I motsetning til de andre sparealternativene nevnt ovenfor er det altså begrensninger i mulighetene for uttak av pensjonskapitalen. Man må selv ta stilling til om de nevnte begrensningene er en ulempe, eller om det kan ha en verdi å øremerke pengene til pensjonsutbetaling og dermed unngå at man bruker opp pengene for tidlig.

 

Selv om det skal være symmetri i beskatningen kan man ikke være sikker på at skattesatsen kommer til å være den samme i utbetalingstiden som i oppsparingsperioden.

 

Administrasjons- og forvaltningskostnader

Det er foreløpig svært begrenset informasjon i markedet om hvordan tilbyderne av IPS vil prise produktet. Det vil påløpe administrasjons- og forvaltningskostnader hvert år, og NIP vil sterkt anbefale å undersøke og følge med på prisene i markedet. 1 prosentpoeng høyere årlige kostnader kan medføre at pensjonskapitalen blir nærmere 20 prosent lavere ved pensjonsalder.

 

Rådgivning til din bedrift og dine ansatte

Kan individuell pensjonssparing være interessant for dine ansatte å få mer informasjon om?
I vårt rådgivningskonsept for ansatte kan vi informere og rådgi dine ansatte om det nye produktet, samt øvrige pensjonsordninger. NIP formidler ikke IPS og vil derfor være en uavhengig rådgiver med kunnskap om hele markedet.

 

Les mer her.