Ny produktløsning for avløsning av opptjent driftspensjon

Publisert: 11 november 2019 Oppdatert: 11 november 2019

NIP kan nå tilby en ny produktløsning for avløsning av opptjent driftspensjon i et livsforsikringsselskap ved oppnådd pensjonsalder. Produktet vil få benevnelsen «NIP avløsningsforsikring».

Formålet med produktet er å kunne tilby en gunstig løsning for avløsning av driftspensjoner ved oppnådd pensjonsalder, som for de fleste er 67 år (gjeldende opptjeningsalder i de fleste tjenestepensjonsordninger). NIP har en stadig økende etterspørsel etter en slik produktløsning. Dette gjelder både i forbindelse med opptjent driftspensjon fra såkalte Kompensasjonsordninger, som sikrer driftspensjon for kompensasjon av tapt pensjonsopptjening ved omdanning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning, og for opptjent driftspensjon for lønn over 12G.

 

Ved pensjonsavtale over driften, vil det alltid være risiko for at den tidligere arbeidsgiveren går konkurs eller får betalingsvanskeligheter. Pensjonisten vil da bare få et uprioritert krav i konkursboet. Bortfall av inntekt blir ikke da bare et problem for den ansatte, men vil i mange tilfeller også føre til at det offentlige må tre inn med støtte. Derfor er det fordelaktig at slike ordninger blir forsikret.

 

Skatteregler

Engangspremien til livsforsikringsselskapet er fradragsberettiget for arbeidsgiverforetaket (arbeidsgiveravgift forfaller). Årlig pensjon beskattes som pensjon på forsikredes hånd. Det er ingen formueskatt på avløsningsforsikring. Ligningspraksis er beskrevet i «Skatte-ABC Pensjon i arbeidsforhold – pensjon utbetalt av arbeidsgiver over driften mv» punkt 2.2.3:

 

«Arbeidsgivers avløsning av en aktuell løpende pensjon over driften vil ikke være skattepliktig i avløsningsåret dersom avløsningsbeløpet innbetales som en engangspremie til en livrente til fordel for den pensjonsberettigede. Forutsetningen er at det foreligger et debitorskifte mellom arbeidsgiver og et forsikringsselskap uten at eiendomsretten til polisen overføres til den tidligere ansatte. Dette innebærer blant annet at vedkommende ikke kan få utbetalt innestående midler på annen måte enn som løpende ytelser etter pensjonsavtalen. De løpende terminytelsene fra livrenten skal fullt ut beskattes som pensjon. Se FIN 1. mars 1999 i Utv. 1999/717, FIN 23. mars 2007 i Utv. 2007/919 og FIN 9. mai 2007 i Utv. 2007/1037.»

 

Skatteetaten har i en uttalelse bekreftet at eiendomsretten kan overføres til forsikrede, forutsatt at forsikrede ikke kan få utbetalt innestående pensjonsmidler på annen måte enn som løpende ytelse etter pensjonsplanen.

 

Vilkår for «NIP avløsningsforsikring»

 Følgende vilkår gjelder for «NIP avløsningsforsikring»:

 

  • Avløsningsbeløpet innbetales som en engangspremie til fordel for den pensjonsberettigede. Forutsetningen er at det foreligger et debitorskifte mellom arbeidsgiver og livsforsikringsselskapet.
  • Utbetalingsperiode er 3, 5, 10 eller 15 år. I henhold til innarbeidet ligningspraksis må driftspensjon først utbetales over arbeidsgiverforetakets drift i tre måneder før foretaket avløser pensjonsforpliktelsen i livsforsikringsselskapet. Deretter utbetales pensjon fra livsforsikringsselskapet i månedlige terminer over den angitte periode.
  • Forsikringen kan tegnes som en ren alderspensjon, hvor resterende pensjonskapital ved et eventuelt dødsfall i utbetalingsperioden tilfaller forsikringsfellesskapet.
  • Forsikringen kan alternativt tilknyttes en oppsatt ektefelle-/samboerpensjon som tilsvarer årlig alderspensjon for medlemmet på dødsfallstidspunktet. Ved forsikredes død utbetales ektefelle-/samboerpensjon over alderspensjonens gjenstående løpetid, eller i kortere tid frem til ektefellens eller samboerens dødsfallstidspunkt.
  • Forsikringen kan ikke gjenkjøpes i utbetalingstiden, og utbetalingstid og andre vilkår kan ikke endres (like vilkår som for fripoliser).
  • Omkostningsbidrag som skal dekke administrasjons- og forvaltningskostnader og nullrentegaranti i utbetalingstiden, trekkes av engangspremien ved etablering av forsikringen i livsforsikringsselskapet.

 

Effekten av dødelighetsarv

Ved tilknytning av ektefelle-/samboerpensjon reduseres dødelighetsarven, som tilføres forsikringen, i forhold til en ren alderspensjon uten rett til arv av resterende pensjonskapital til ektefelle/samboer ved forsikredes død. Dødelighetsarv kan sammenlignes med en «tilleggsavkastning» som tilføres forsikringen ved at de som overlever i forsikringsperioden arver pensjonskapitalen fra andre i risikofellesskapet som faller fra. Ved kort utbetalingstid har denne dødelighetsarven en begrenset betydning. Ved lengre utbetalingstid, får dødelighetsarven større effekt for årlig pensjon, fordi flere i forsikringsfellesskapet forventes å falle fra og gjenstående kapital tilfaller de som lever lenge. Aktuarer i NIP kan beregne effekten av dødelighetsarven.

 

Forvaltning av pensjonskapitalen

Forsikringen (pensjonskapitalen) forvaltes i livsforsikringsselskapets kollektivportefølje gjennom en robust og godt diversifisert kapitalforvaltning, som er bærekraftig, transparent og kostnadseffektiv. Porteføljen hadde følgende aktivaallokering per 31.12.2018:

 

 

Forsikringen har vilkår om nullgaranti, det vil si at livsforsikringsselskapet garanterer at avkastningen aldri kan bli negativ.

 

Tabellen nedenfor viser bokført avkastning de fem siste år:

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, aktivaallokeringen og forvalternes dyktighet.
  • De avkastningstall som angis i tabellen ovenfor er de som faktisk tilføres forsikringen årlig til oppregulering av årlig pensjon.

 

For nærmere informasjon, vennligst kontakt Geir Tore Nygaard (administrerende direktør).