Nytt svakt kvartal for pensjonssparere

Publisert: 26 oktober 2022 Oppdatert: 26 oktober 2022

Inflasjon og renter fortsetter å prege finansmarkedene, som for tredje kvartal på rad ga negativ avkastning til investeringsporteføljer for innskuddspensjon.

Høy inflasjon, raskt stigende renter og frykt for resesjon fortsetter å prege de globale aksjemarkedene, som i Q3 ga negativ avkastning for tredje kvartal på rad. Ved utgangen av september hadde verdensindeksen falt over 20 prosent siden årsskiftet, mens norske aksjer – som lenge holdt seg godt takket være sterk energisektor – falt hele 11,7 prosent i september. Hovedindeksen endte dermed kvartalet med 8,2 prosent nedgang for året.

 

 

Nedgangen i internasjonale aksjer kunne blitt dempet av at kronen svekket seg markant gjennom årets ni første måneder (-21 prosent mot dollar), men grunnet høy valutasikringsgrad har ikke livselskapenes investeringsporteføljer fått drahjelp fra denne effekten. Ei heller har det vært store positive bidrag å hente fra rentemarkedet, hvor raskt stigende renter har skapt uvanlig store kursfall for obligasjoner med lang durasjon. Dermed har investeringsporteføljene med lav risiko (25-30 prosent aksjeeksponering) i liten grad gitt beskyttelse til pensjonssparere med kort tid igjen til pensjonsalder. Dersom man i tillegg hensyntar tapt kjøpekraft grunnet høy inflasjon, forsterkes bildet av et svært dårlig år for norske pensjonssparere.

 

Krig i Ukraina, risiko for energikrise og innstrammende sentralbanker gjør sitt til at fremtidsutsiktene fortsatt fremstår som svært usikre. Livselskapene peker imidlertid på at inflasjonen viser tegn til å ha toppet ut i enkelte økonomier, og at markedene allerede har priset inn betydelig lavere økonomisk vekst. Det sentrale spørsmålet som stilles nå, i likhet med tidligere i år, er hvorvidt inflasjonen vil komme tilstrekkelig ned uten for store smerter i økonomien.

 

Oversikten under viser avkastningen pr. tredje kvartal i 2022 for livselskapenes mest benyttede investeringsporteføljer med lav (20-30 prosent), middels (50 prosent) og høy (70-80 prosent) aksjeandel. NIP gjør oppmerksom på at porteføljene er ulikt sammensatt, blant annet med noe variasjon i aksjeandel og ulik eksponering mot ulike markeder og aktivaklasser. Det bør derfor også forventes noe ulikhet i livselskapenes oppnådde avkastning.

 

 

Livselskapene tilbyr rene indeksporteføljer som alternativ til de (delvis) aktivt forvaltede porteføljene. Under vises avkastningen for de mest benyttede indeksnære pensjonsprofilene som tilbys av livselskapene.

  

 

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg.