Oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2022

Publisert: 06 oktober 2022 Oppdatert: 06 oktober 2022

NRS har nylig oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 pr. 30.09.2022. Tabellen nedenfor viser veiledende pensjonsforutsetninger for perioden 31.12.2020 til 30.09.2022. Forutsetningene angis for pensjonsforpliktelser med normal varighet:

 

 

De angitte beregningsforutsetningene i Veiledningen er denne gang beheftet med stor grad av usikkerhet, i særlig grad anslagene på inflasjon, reallønnsutvikling og forventet avkastning. Beregningsforutsetningene utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene.

 

Mer utfyllende informasjon om den oppdaterte Veiledningen kan lastes ned fra www.regnskapsstiftelsen.no.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.12.2021 til 30.09.2022

 • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra foretaksobligasjoner (OMF), økes diskonteringsrenten med 1,3 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra statsobligasjoner, økes diskonteringsrenten med 1,1 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • Lønns- og G-veksten økes begge med 1 prosentpoeng. Dette fører isolert til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • Avkastningen økes med 1,8 prosentpoeng. For sikrede ordninger som føres etter norsk regnskapsstandard, bidrar dette isolert sett til en reduksjon av de fremtidige pensjonskostnadene.

 • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens minimum (overskuddsregulering), økes reguleringssatsen med 1,7 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens maksimum (G-regulering), økes reguleringssatsen med 1 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

Ser man alt under ett, vil endringene fra januar 2022 til oktober 2022 for ordninger med regulering etter lovens minimum føre til en forventet økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 2-4 %. For ordninger med regulering etter lovens maksimum, forventes det imidlertid en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 7-10 %.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.08.2021 til 30.09.2022

 • Diskonteringsrenten økes med 1,7 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • Lønns- og G-veksten økes begge med 1,25 prosentpoeng. Dette fører isolert til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • Avkastningen økes med 2 prosentpoeng. For sikrede ordninger som føres etter norsk regnskapsstandard, bidrar dette isolert sett til en reduksjon av de fremtidige pensjonskostnadene.

 • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens minimum (overskuddsregulering), økes reguleringssatsen med 1,7 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens maksimum (G-regulering), økes reguleringssatsen med 1,25 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

Ser man alt under ett, vil endringene fra september 2021 til oktober 2022 for ordninger med regulering etter lovens minimum føre til en forventet reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 4-7 %. For ordninger med regulering etter lovens maksimum, forventes det en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 10-14 %.

 

Diagrammene nedenfor viser hvordan forutsetningenes innvirkning på pensjonskostnad og pensjonsforpliktelsen endrer seg med utgangspunkt i forutsetningene pr. januar 2022 (OMF-rente).

 

 

Alle pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene i diagrammene ovenfor tar utgangspunkt i en fullt utbygget pensjonsordning (alders-, ektefelle- og barnepensjon) med hhv. overskuddsregulering (min.reg.) og G-regulering av pensjoner under utbetaling.

 

 

Ta gjerne kontakt dersom det er behov for nye aktuarberegninger i henhold til de nye forutsetningene.

 

Kontaktpersoner: 
Sjefsaktuar Roy-Arild Hansen Dybvik
Adm. direktør Geir Tore Nygaard