Oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.03.2020

Publisert: 06 april 2020 Oppdatert: 06 april 2020

Endringene fra januar 2020 til april 2020 vil føre til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 14-21 %.

Som følge av det globale utbruddet av Covid-19 og de påfølgende endringene i rentemarkedene, har NRS nylig oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 pr. 31.03.2020. Tabellen nedenfor viser veiledende pensjonsforutsetninger for perioden 31.12.2018 til 31.03.2020. Forutsetningene angis for pensjonsforpliktelser med normal varighet:

 

 

Som tabellen ovenfor viser, er det kun diskonteringsrentene som er endret pr. 31.03.2020. De øvrige beregningsparametrene er ikke revurdert på dette tidspunktet.

 

Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene.

 

Mer utfyllende informasjon om den oppdaterte Veiledningen kan lastes ned fra www.regnskapsstiftelsen.no.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.12.2019 til 31.03.2020

  • Diskonteringsrentene reduseres med 0,6 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.
  • Så lenge de øvrige forutsetningene ikke er vurdert på nytt, vil disse forbli de samme som pr. 31.12.2019.

 

Ser man alt under ett, vil endringene fra januar 2020 til april 2020 føre til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 14-21 %.

 

Diagrammene nedenfor viser hvordan forutsetningenes innvirkning på pensjonskostnad og pensjonsforpliktelsen endrer seg med utgangspunkt i forutsetningene pr. januar 2020 (OMF-rente).

 

 

Alle pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene i diagrammene ovenfor tar utgangspunkt i en fullt utbygget pensjonsordning (alders-, ektefelle- og barnepensjon) med hhv. overskuddsregulering (min.reg.) og G-regulering av pensjoner under utbetaling.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sjefsaktuar Roy-Arild Hansen Dybvik
Adm. direktør Geir Tore Nygaard