Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2019

Endringene fra 2018 til september 2019 vil føre til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 7-17 %.

NRS har nylig oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 pr. 31.08.2019. Tabellen nedenfor viser veiledende pensjonsforutsetninger for perioden 31.08.2017 til 31.08.2019. Forutsetningene angis for pensjonsforpliktelser med normal varighet:

 

 

De angitte beregningsforutsetningene i Veiledningen er beheftet med usikkerhet og utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene.

 

Mer utfyllende informasjon om den oppdaterte veiledningen kan lastes ned fra www.regnskapsstiftelsen.no.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 2018 til 31.08.2019

Forutsetningene var i fjor uendret fra 31.08. til 31.12. Effektene nedenfor vil derfor være like for de to sammenligningsdatoene.

 

  • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra foretaksobligasjoner (OMF), reduseres diskonteringsrenten med 0,8 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

  • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra statsobligasjoner, reduseres diskonteringsrenten med 0,7 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

  • Lønns- og G-veksten reduseres begge med 0,5 prosentpoeng. Dette fører isolert til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

  • Avkastningen reduseres med 0,1 prosentpoeng. For sikrede ordninger fører dette isolert sett til en økning av de fremtidige pensjonskostnadene.

  • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens minimum (overskuddsregulering), reduseres reguleringssatsen med 0,1 prosentpoeng. Dette fører til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

  • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens maksimum (G-regulering), reduseres reguleringssatsen med 0,5 prosentpoeng. Dette fører til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

Ser man alt under ett, vil endringene fra 2018 til september 2019 føre til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 7-17 %.

 

Diagrammene nedenfor viser hvordan forutsetningenes innvirkning på pensjonskostnad og pensjonsforpliktelsen endrer seg med utgangspunkt i forutsetningene pr. januar 2019 (OMF-rente).

 

 

Alle pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene i diagrammene ovenfor tar utgangspunkt i en fullt utbygget pensjonsordning (alders-, ektefelle- og barnepensjon) med hhv. overskuddsregulering (min.reg.) og G-regulering av pensjoner under utbetaling.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sjefsaktuar Roy-Arild Hansen Dybvik
Adm. direktør Geir Tore Nygaard