Oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2021

Publisert: 03 september 2021 Oppdatert: 14 oktober 2021

NRS har nylig oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 pr. 31.08.2021. Tabellen nedenfor viser veiledende pensjonsforutsetninger for perioden 31.12.2019 til 31.08.2021. Forutsetningene angis for pensjonsforpliktelser med normal varighet:

 

 

De angitte beregningsforutsetningene i Veiledningen er beheftet med usikkerhet og utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene.

 

Mer utfyllende informasjon om den oppdaterte Veiledningen kan lastes ned fra www.regnskapsstiftelsen.no.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.12.2020 til 31.08.2021

  • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra foretaksobligasjoner (OMF), reduseres diskonteringsrenten med 0,2 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

  • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra statsobligasjoner, reduseres diskonteringsrenten med 0,1 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

  • Avkastningen økes med 0,2 prosentpoeng. For sikrede ordninger som føres etter norsk regnskapsstandard, bidrar dette isolert sett til en reduksjon av de fremtidige pensjonskostnadene.

 

  • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens maksimum (G-regulering), økes reguleringssatsen med 0,25 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

Ser man alt under ett, vil endringene fra januar 2021 til september 2021 føre til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 8-16 %.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.08.2020 til 31.08.2021

  • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra statsobligasjoner, økes diskonteringsrenten med 0,1 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

  • Lønns- og G-veksten økes begge med 0,5 prosentpoeng. Dette fører isolert til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

  • Avkastningen økes med 0,5 prosentpoeng. For sikrede ordninger som føres etter norsk regnskapsstandard, bidrar dette isolert sett til en reduksjon av de fremtidige pensjonskostnadene.

 

  • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens maksimum (G-regulering), økes reguleringssatsen med 0,5 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

Ser man alt under ett, vil endringene fra september 2020 til september 2021 føre til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 6-18 %.

 

Diagrammene nedenfor viser hvordan forutsetningenes innvirkning på pensjonskostnad og pensjonsforpliktelsen endrer seg med utgangspunkt i forutsetningene pr. januar 2021 (OMF-rente).

 

 

Alle pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene i diagrammene ovenfor tar utgangspunkt i en fullt utbygget pensjonsordning (alders-, ektefelle- og barnepensjon) med hhv. overskuddsregulering (min.reg.) og G-regulering av pensjoner under utbetaling.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sjefsaktuar Roy-Arild Hansen Dybvik
Adm. direktør Geir Tore Nygaard