Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2017

NRS har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 pr. 31.12.2017. Tabellen nedenfor viser veiledende pensjonsforutsetninger for perioden 31.08.2016 til 31.12.2017. Forutsetningene angis for pensjonsforpliktelser med normal varighet:

 

 

De angitte beregningsforutsetningene i veiledningen er beheftet med usikkerhet og utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene.


Mer utfyllende informasjon om den oppdaterte veiledningen kan lastes ned fra www.regnskapsstiftelsen.no.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.08.2017 til 31.12.2017

  • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra foretaksobligasjoner (OMF), økes diskonteringsrenten med 0,1 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.
  • Avkastningen øker med 0,1 prosentpoeng. For sikrede ordninger fører dette isolert sett til en reduksjon av de fremtidige pensjonskostnadene.
  • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens minimum (overskuddsregulering), øker reguleringssatsen med 0,1 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

Ser man alt under ett, vil endringene fra september 2017 til januar 2018 føre til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 1-3 %.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.12.2016 til 31.12.2017

  • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra foretaksobligasjoner (OMF), reduseres diskonteringsrenten med 0,2 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.
  • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra statsobligasjoner, reduseres diskonteringsrenten med 0,1 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.
  • Avkastningen øker med 0,5 prosentpoeng. For sikrede ordninger fører dette isolert sett til en reduksjon av de fremtidige pensjonskostnadene.
  • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens minimum (overskuddsregulering), øker reguleringssatsen fra 0 % til 0,50 %. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene. 

 

Ser man alt under ett, vil endringene fra januar 2017 til januar 2018 føre til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 6-14 %.

 

Diagrammene nedenfor viser hvordan forutsetningenes innvirkning på pensjonskostnad og pensjonsforpliktelsen endrer seg med utgangspunkt i forutsetningene pr. januar 2016 (OMF-rente).

Alle pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene i diagrammene ovenfor tar utgangspunkt i en fullt utbygget pensjonsordning (alders-, ektefelle- og barnepensjon) med hhv. overskuddsregulering (min.reg.) og G-regulering av pensjoner under utbetaling.

 

Effekten av de nye beregningsforutsetningene blir større for pensjonsordninger som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens minimum (overskuddsregulering). Dette som følge av at denne pensjonsreguleringssatsen økes.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Roy-Arild Hansen Dybvik

Geir Tore Nygaard