Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2018

For første gang siden NRS startet med å utgi veiledningen er det ingen endringer i forutsetningene fra forrige oppdatering.

NRS har nylig oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 pr. 31.12.2018.

 

For første gang siden NRS startet med å utgi veiledningen er det ingen endringer i forutsetningene fra forrige oppdatering.

 

Tabellen nedenfor viser veiledende pensjonsforutsetninger for perioden 31.08.2017 til 31.12.2018. Forutsetningene angis for pensjonsforpliktelser med normal varighet:

 

 

 

De angitte beregningsforutsetningene i Veiledningen er beheftet med usikkerhet og utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene.

 

Mer utfyllende informasjon om den oppdaterte Veiledningen kan lastes ned fra www.regnskapsstiftelsen.no.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.12.2017 til 31.12.2018

 • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra foretaksobligasjoner (OMF), øker diskonteringsrenten med 0,2 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra statsobligasjoner, øker diskonteringsrenten med 0,1 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • Lønns- og G-veksten øker begge med 0,25 prosentpoeng. Dette fører isolert til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • Avkastningen øker med 0,2 prosentpoeng. For sikrede ordninger fører dette isolert sett til en reduksjon av de fremtidige pensjonskostnadene.

 • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens minimum (overskuddsregulering), øker reguleringssatsen med 0,3 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens maksimum (G-regulering), øker reguleringssatsen med 0,25 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

Ser man alt under ett, vil endringene fra januar 2018 til desember 2018 føre til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 1-3 %.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.08.2017 til 31.12.2018

 • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra foretaksobligasjoner (OMF), øker diskonteringsrenten med 0,3 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra statsobligasjoner, øker diskonteringsrenten med 0,1 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • Lønns- og G-veksten øker begge med 0,25 prosentpoeng. Dette fører isolert til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • Avkastningen øker med 0,3 prosentpoeng. For sikrede ordninger fører dette isolert sett til en reduksjon av de fremtidige pensjonskostnadene.

 • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens minimum (overskuddsregulering), øker reguleringssatsen med 0,4 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens maksimum (G-regulering), øker reguleringssatsen med 0,25 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

Ser man alt under ett, vil endringene fra september 2017 til desember 2018 for ordninger med regulering etter lovens minimum føre til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 1-2 %.

 

For ordninger med regulering etter lovens maksimum, forventes det imidlertid en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 1-2%. Dette som følge av at diskonteringsrenten øker mer enn hva reguleringssatsen for pensjon gjør.

 

Diagrammene nedenfor viser hvordan forutsetningenes innvirkning på pensjonskostnad og pensjonsforpliktelsen endrer seg med utgangspunkt i forutsetningene pr. januar 2018 (OMF-rente).

 

 

Alle pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene i diagrammene ovenfor tar utgangspunkt i en fullt utbygget pensjonsordning (alders-, ektefelle- og barnepensjon) med hhv. overskuddsregulering (min.reg.) og G-regulering av pensjoner under utbetaling.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Roy-Arild Hansen Dybvik eller Geir Tore Nygaard