Oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2020

Publisert: 06 januar 2021 Oppdatert: 06 januar 2021

NRS har nylig oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 pr. 31.12.2020. Tabellen nedenfor viser veiledende pensjonsforutsetninger for perioden 31.08.2019 til 31.12.2020. Forutsetningene angis for pensjonsforpliktelser med normal varighet:

 

 

De angitte beregningsforutsetningene i Veiledningen er beheftet med usikkerhet og utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene.

 

Mer utfyllende informasjon om den oppdaterte Veiledningen kan lastes ned fra www.regnskapsstiftelsen.no.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.12.2019 til 31.12.2020

  • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra foretaksobligasjoner (OMF), reduseres diskonteringsrenten med 0,6 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

  • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra statsobligasjoner, reduseres diskonteringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

  • Avkastningen reduseres med 1,1 prosentpoeng. For sikrede ordninger som føres etter norsk regnskapsstandard, bidrar dette isolert sett til en økning av de fremtidige pensjonskostnadene.

 

  • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens minimum (overskuddsregulering), reduseres reguleringssatsen med 0,5 prosentpoeng. Dette fører til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

Ser man alt under ett, vil endringene fra januar 2020 til januar 2021 føre til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 10-21 %.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.08.2020 til 31.12.2020

  • Diskonteringsrenten økes med 0,2 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

  • Lønns- og G-veksten økes begge med 0,25 prosentpoeng. Dette fører isolert til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

  • Avkastningen økes med 0,3 prosentpoeng. For sikrede ordninger som føres etter norsk regnskapsstandard, bidrar dette isolert sett til en reduksjon av de fremtidige pensjonskostnadene.

 

  • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens maksimum (G-regulering), økes reguleringssatsen med 0,25 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

Ser man alt under ett, vil endringene fra september 2020 til januar 2021 for ordninger med regulering etter lovens minimum føre til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 2-3 %.

 

For ordninger med regulering etter lovens maksimum, forventes det imidlertid en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 1-2 %.

 

Diagrammene nedenfor viser hvordan forutsetningenes innvirkning på pensjonskostnad og pensjonsforpliktelsen endrer seg med utgangspunkt i forutsetningene pr. januar 2020 (OMF-rente).

 

 

Alle pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene i diagrammene ovenfor tar utgangspunkt i en fullt utbygget pensjonsordning (alders-, ektefelle- og barnepensjon) med hhv. overskuddsregulering (min.reg.) og G-regulering av pensjoner under utbetaling.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sjefsaktuar Roy-Arild Hansen Dybvik
Adm. direktør Geir Tore Nygaard