Oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2022

Publisert: 17 januar 2023 Oppdatert: 17 januar 2023

NRS har nylig oppdatert Veiledning pensjonsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 pr. 31.12.2022. Tabellen nedenfor viser veiledende pensjonsforutsetninger for perioden 31.08.2021 til 31.12.2022. Forutsetningene angis for pensjonsforpliktelser med normal varighet:

 

 

De angitte beregningsforutsetningene i Veiledningen er beheftet med usikkerhet og utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene.

 

Mer utfyllende informasjon om den oppdaterte Veiledningen kan lastes ned fra www.regnskapsstiftelsen.no.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 31.12.2021 til 31.12.2022

 

 • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra foretaksobligasjoner (OMF), økes diskonteringsrenten med 1,1 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

 • For foretak som velger å fastsette diskonteringsrenten ut fra statsobligasjoner, økes diskonteringsrenten med 0,8 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

 • Lønns- og G-veksten økes begge med 0,75 prosentpoeng. Dette fører isolert til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

 • Avkastningen økes med 1,6 prosentpoeng. For sikrede ordninger som føres etter norsk regnskapsstandard, bidrar dette isolert sett til en reduksjon av de fremtidige pensjonskostnadene.

 

 • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens minimum (overskuddsregulering), økes reguleringssatsen med 1,5 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

 • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens maksimum (G-regulering), økes reguleringssatsen med 0,75 prosentpoeng. Dette fører til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

Ser man alt under ett, vil endringene fra januar 2022 til januar 2023 for ordninger med regulering etter lovens minimum føre til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 1-3%.

 

For ordninger med regulering etter lovens maksimum, forventes det imidlertid en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 8-11%.

 

Effekter av endrede beregningsforutsetninger fra 30.09.2022 til 31.12.2022

 

 • Diskonteringsrenten reduseres med 0,2 prosentpoeng. Dette fører isolert sett til en økning av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

 • Lønns- og G-veksten reduseres begge med 0,25 prosentpoeng. Dette fører isolert til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

 • Avkastningen reduseres med 0,2 prosentpoeng. For sikrede ordninger som føres etter norsk regnskapsstandard, bidrar dette isolert sett til en økning av de fremtidige pensjonskostnadene.

 • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens minimum (overskuddsregulering), reduseres reguleringssatsen med 0,2 prosentpoeng. Dette fører til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

 • For foretak som har en regulering av pensjoner under utbetaling etter lovens maksimum (G-regulering), reduseres reguleringssatsen med 0,25 prosentpoeng. Dette fører til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene.

 

 

Ser man alt under ett, vil endringene fra oktober 2022 til januar 2023 for ordninger med regulering etter lovens minimum føre til en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 1-3 %.

 

For ordninger med regulering etter lovens maksimum, forventes det en reduksjon av pensjonsforpliktelsen og de fremtidige pensjonskostnadene i størrelsesorden 1-2%.

 

Diagrammene nedenfor viser hvordan forutsetningenes innvirkning på pensjonskostnad og pensjonsforpliktelsen endrer seg med utgangspunkt i forutsetningene pr. januar 2022 (OMF-rente).

 

 

Alle pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene i diagrammene ovenfor tar utgangspunkt i en fullt utbygget pensjonsordning (alders-, ektefelle- og barnepensjon) med hhv. overskuddsregulering (min.reg.) og G-regulering av pensjoner under utbetaling.

 

Diagrammene nedenfor viser den historiske utviklingen av forpliktelsen fra januar 2015 – januar 2023.

 

 

Ta gjerne kontakt dersom det er behov for nye aktuarberegninger i henhold til de nye forutsetningene.

 

Kontaktperson:

Roy-Arild Hansen Dybvik

Tlf: 920 46 064

Epost: roy.dybvik@nip.no