Rapport driftspensjon desember 2017

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,34 prosent i desember og totalt 7,14 prosent for kalenderåret 2017.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for desember fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,34 prosent i desember og totalt 7,14 prosent for kalenderåret 2017.

 
Holberg Global steg med 0,94 prosent i desember, nesten 1 prosent bedre enn indeks. 2017 ble et godt år for globale aksjer og et meget godt år for Holberg Global, som leverte 23 prosent og hele 7 prosent meravkastning i forhold til indeks. Den geografiske porteføljesammensetningen for Holberg Global pr. 31.12.2017 består av 42% Nord-Amerika, 31% Europa, 18% Asia, 7% Afrika og 2% Sør-Amerika.

 
Jakten på avkastning i en verden med risikofrie renter nær null er intens. Sett i lys av dette er en risikopremie på 4 prosent i nordiske BB-kreditter ikke så aller verst. Holberg Kreditt avsluttet også året med stil og steg med 0,48 prosent i desember og totalt 7,89 prosent for året 2017. Vi har i dag en konservativ portefølje i Holberg Kreditt, og fondet har stått seg svært godt i forhold til andre høyrentefond når markedet har vært turbulent.

 
Også i desember var det små bevegelser i det norske pengemarkedet. Holberg Likviditet steg med 0,09 prosent og totalt 1,55 prosent for kalenderåret 2017. Verd Boligkreditt, BKK,
Møre Boligkreditt, OBOS Boligkreditt og Eiendomskreditt er fondets fem største utstedere.

 


Kilde: Holberg Fondene

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.