Storebrand overtar Silver-kundene

Storebrand betaler 520 millioner kroner for å overta Silvers fripolisekunder. Kundene får konvertert sine garanterte fripoliser til fripolise med investeringsvalg.

Storebrand Livsforsikring har inngått en avtale om å overta Silvers kunder for 520 millioner kroner. De garanterte alderspensjonsytelsene i Silver vil før overføring til Storebrand konverteres til fripoliser med investeringsvalg.

 

Konvertering til fripoliser med investeringsvalg

Kunder med fripoliser for alderspensjon overføres til Storebrand etter at konvertering til fripoliser med investeringsvalg er foretatt. I stedet for en garantert årlig avkastning vil fripolisene dermed bli forrentet i samsvar med den enkeltes valgte aktivasammensetning (investeringsvalg) og utviklingen i finansmarkedene. I beste fall, ved god avkastning i finansmarkedene, kan dette medføre høyere pensjonsutbetalinger enn hva som tidligere var garantert i Silver. Konsekvensene for den enkelte fripoliseinnehaver kan imidlertid også bli negativ. Fripoliser for uførepensjon og etterlattepensjon (risikodekninger) blir overført uten konvertering til fripolise med investeringsvalg. Konvertering er kun mulig for alderspensjonselementet i fripolisene.

 

Hver enkelt fripoliseinnehaver bør velge en aktivasammensetning tilpasset egen risikoprofil. Ved å velge en høyere andel aksjer kan man øke forventet avkastning, men også være mer utsatt for negative svingninger. Kapitalforvaltningskostnadene bør man også følge med på. NIP kan om ønskelig bistå med informasjon om investeringsvalget til dine ansatte som har fått fripolise med investeringsvalg i Storebrand.

 

Pensjonskapitalbevis og utbetaling av pensjon

Kunder med pensjonskapitalbevis og individuelle forsikringsavtaler der det er avtalt investeringsvalg, vil fortsatt bli liggende i Silver (også etter at selskapet er overdratt til Storebrand). Dette gjelder både for alderspensjon og risikoytelser. Disse avtalene forventes overført til Storebrand ved senere innfusjonering av Silver i Storebrand. I mellomperioden vil Storebrand eie 100 % av Silver. Disse avtalene videreføres med den verdi investeringsporteføljen hadde pr. 17. februar 2017, og vil få tilført det samme tillegget for rente i administrasjonsperioden som de konverterte alderspensjonsytelsene.

 

Pensjonsutbetalingene har i administrasjonsperioden vært avkortet med 50 prosent. Det vil bli gitt full etterbetaling av pensjoner, men uten renter. Silvers administrasjonsstyre mener at kunder som i dag har fripoliser under utbetaling samlet sett vil få om lag samme forventede pensjonsutbetaling over utbetalingsperioden som tidligere. Over tid vil oppnådd avkastning på pensjonsmidlene avgjøre størrelsen på pensjonsutbetalingene.

 

Gjennomføring av transaksjonen

 Avtaleforslaget og en redegjørelse fra administrasjonsstyret vil bli kunngjort og sendt til forsikringstakerne i løpet av kort tid. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av januar 2018.

 

Avtalen med Storebrand kommer i stand etter at det er gjennomført en budprosess hvor flere interessenter har deltatt. Det kom fire forpliktende tilbud på Silvers portefølje. Silvers portefølje består av 21 000 avtaler og 10 milliarder kroner i pensjonsmidler. Avtalen forutsetter at ikke over 20 prosent av Silvers kunder kommer med innsigelser mot løsningen innen frist som fastsettes av Silver. Transaksjonen skal også myndighetsgodkjennes.