Større spredning i investeringsporteføljenes avkastning

Avkastningen per tredje kvartal varierte mellom 2,7 prosent og 6,3 prosent i investeringsporteføljene med høy aksjeandel. Det er flere årsaker til de relativt store forskjellene.

Oslo Børs og aksjemarkedet i USA bidro sterkest til positiv avkastning i årets ni første måneder. Fremvoksende markeder var derimot svært volatile og bidro med negativ avkastning. Svingningene har fortsatt inn i fjerde kvartal.

 

Mens de fleste piler pekte opp i 2017, har spredningen altså vært nokså stor i 2018. Gitt den store spredningen mellom de ulike markedene, har det stor betydning hvor livselskapene har hatt sine investeringer i 2018. Også avkastningsforskjellene mellom investeringsporteføljer med lav aksjeandel er signifikante i år, der variasjoner i renteforvaltning er en forklaringsfaktor.

 

KLP skiller seg positivt ut i 2018 med god avkastning. Inntil nå har KLP ikke hatt eksponering mot fremvoksende markeder og således unngått denne korreksjonen. I tillegg har de hatt en betydelig høyere eksponering mot Oslo Børs enn de øvrige livselskapene. Mens de øvrige selskapene har om lag 20 til 25 prosent norsk andel i sin aksjeportefølje, ligger KLP på mellom 30 og 35 prosent.

 

Danica og Nordea kom svakest ut av årets tre første kvartaler. Hovedårsaken for Danica er, ifølge selskapet selv, valutaeffekter. Investeringsporteføljene ble valutasikret fra april i år. I månedene før dette hadde de et negativt utslag på valuta, mens porteføljene fra april og videre ville fått positiv meravkastning uten valutasikring. Nordea Liv har derimot negativ avkastning fra fremvoksende markeder både på aksje- og rentesiden. Tapene på fremvoksende markeder vekter høyere enn de andre livselskapenes fordi Nordea har hatt en relativt høy vekting mot disse markedene.

 

2018 har så langt vært et år der indeksnære porteføljer med høy andel i USA og Norge har gitt svært god avkastning. Store selskaper som vekter høyt i indekser har gitt god avkastning, samtidig som fremvoksende markeder og flere store utviklede markeder, utenom USA og Norge, har gitt svak avkastning.

 

Ulikheter i strategi for renteforvaltningen gir også utslag i avkastningen, der noen livselskap vekter ned risikoen i rentedelen når aksjeandelen går ned, mens andre selskap har større innslag av høyrenteobligasjoner.

 

Kilde: Livselskapene.

 

Indeksporteføljene

De fleste livselskapene har hatt bedre avkastning på sine indeksporteføljer enn de aktivt forvaltede investeringsporteføljene dette året. Indeksporteføljene har gjennomgående lavere eller ingen vekting mot fremvoksende markeder, noe som er positivt i 2018 med negativ avkastning i disse markedene.

 

Kilde: Livselskapene.