Årsrapport driftspensjon 2017

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med totalt 7,13 prosent for kalenderåret 2017.

Ved utgangen av 2017 administrerte Norwegian Insurance Partner 63 innskuddsbaserte driftspensjonsordninger med pantesikret forvaltning i Holberg Fondene. Pr. 31.12.2017 utgjorde den totale beholdningen 267 millioner kroner med månedlige tilskudd på nærmere 10 millioner kroner. 2017 ble et sterkt år for driftspensjonsordningene, med høy avkastning både absolutt og relativt. I denne årsrapporten følger informasjon om disse punktene:

 

  • Markedskommentar fra Holberg Fondene
  • Fondskommentar for 2017 fra Holberg Fondene

 

Markedskommentar fra Holberg Fondene

For de fleste investorer ble 2017 et hyggelig år med begrenset spenning og sterk utvikling i en rekke markeder.

 

Globale, norske og nordiske aksjer steg med henholdsvis 16, 17 og 19 prosent. Den klare avkastningsvinneren ble aksjemarkedene i vekstmarkedene, som oppnådde hele 30 prosent avkastning i året som gikk. Ser vi på enkeltmarkedene var Vietnam (+51 prosent), Polen
(+41 prosent) og Tyrkia (+36 prosent) fjorårets vinnere. Svakest avkastning hadde børsen i Russland, som kun var opp 1 prosent.


De viktigste driverne for de sterke tallene har utvilsomt vært gode globale makroforhold og økt inntjening i bedriftene. Volatiliteten og svingningene i markedet har vært eksepsjonelt lav gjennom året, hvilket kan tolkes som at investorene ser få skyer på himmelen. Dette på tross av nok et år med mye geopolitisk støy. En lite dristig spådom er at volatiliteten vil øke i 2018, og at vi igjen vil se korreksjoner i aksjemarkedet i størrelsesorden 10 prosent.


Norsk økonomi har også vært i bedring gjennom 2017. Vi ser økt optimisme i oljefylkene, mens vi ser en tiltagende uro for utviklingen i boligmarkedet. Desember ble faktisk den svakeste desembermåneden for prisutvikling i boligmarkedet siden 2003.


Også i rentemarkedet har man fått godt betalt ved å være investert i andre alternativ enn bankinnskudd. Pengemarkedsfond gav en avkastning på rundt 1,5 prosent i 2017, mens høyrentefond leverte meget gode tall. Holberg Kreditt oppnådde 7,9 prosent for 2017. Selv om Norges Bank i siste rentemøte oppjusterte rentebanen noe, forventer de fleste makroøkonomer ingen rentehevning i Norge i 2018. For USA derimot, som i 2017 satte opp renten tre ganger med totalt 0,75 prosent, forventes det ytterligere tre rentehevninger gjennom 2018.


For 2018 tenker vi, som alltid, at det er viktigere å tilpasse seg ny informasjon enn å prøve å spå hva som vil skje. Med nytt år og nye muligheter er det mange som prøver seg som finansielle spåmenn på finansielle størrelser som vi vil hevde dessverre er upredikerbare. Det som er et faktum er at vi nå for første gang på svært mange år ser en synkron global opptur. Global økonomisk vekst har utvilsomt et veldig godt moment inn i 2018.

 

Fondskommentar for 2017 fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med totalt 7,13 prosent for kalenderåret 2017.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

Holberg Likviditet
Holberg Likviditet steg med 1,54 prosent i kalenderåret 2017 og var dermed også i 2017 et godt alternativ til bankplassering. Vi opplevde stor interesse for fondet gjennom året, og det var i 2017 en nettotegning på over 1 milliard kroner i Holberg Likviditet. Total forvaltningskapital i fondet pr. 31.12.17 var på 9,2 milliarder kroner.


Fondet sorterer på risikoklasse 1 fra 1 til 7 og har kun gitt negativ avkastning i to måneder siden fondets oppstart for over 17 år siden. Fondet har i dag en meget konservativ portefølje hvor 75 prosent av kapitalen står plassert i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), bank/finans (senior lån) og bankinnskudd. Som alle våre rentefond har Holberg Likviditet også lav renterisiko, klart definert kredittrisiko og stor fleksibilitet.


Ifølge hjemmesidene til Oslo Børs har Holberg Likviditet levert best avkastning av samtlige 18 norske pengemarkedsfond med ti års historikk. Fondet har levert 3,23 prosent årlig siste ti år.


Holberg Kreditt
Holberg Kreditt steg med 7,87 prosent i kalenderåret 2017. Gjennom året var det marginal nettotegning i fondet, og total forvaltningskapital i fondet pr. 31.12.17 var på 4,2 milliarder kroner.

 

Fondet sorterer på risikoklasse 3 fra 1 til 7 og har gitt positiv avkastning i 62 av 72 måneder siden oppstart 15. desember 2011. Fondet har i dag en av de mest konservative sammensetningene siden fondets oppstart for over seks år siden. En rekke risikobegrensninger gjør at fondet er blant de mest konservative høyrentefondene i markedet. Holberg Kreditt har lav renterisiko, klart definert kredittrisiko og stor fleksibilitet.


Shipping er fondets største sektor. Shippingporteføljen er bredt diversifisert mot ulike segmenter som gass (frakt/infrastruktur), kjemikalie, container, tank og bulk. Fondet har en konsentrert portefølje med 28 ulike obligasjonsutstedere, slik at forvalter kan være tett på selskapene i oppfølgingen av investeringene. Fondets fem største utstedere pr. 31.12.17 var Aker BP, Stolt-Nielsen, Golar LNG Partners, GasLog og Høegh LNG.


Ved oppstart av fondet var målsetting å levere 5 prosent årlig avkastning til et standardavvik på rundt 5 prosent. Fasiten etter seks år viser at fondet har levert en årlig avkastning på 5,8 prosent til et standardavvik på under 5 prosent. Fondet bør også i fortsettelsen være et meget godt alternativ til investorer og sparere som søker meravkastning utover bank, men ikke ønsker å ta aksjerisiko på midlene sine.


Holberg Global
Holberg Global A steg med 23,17 prosent i kalenderåret 2017. Dette var hele 7 prosent bedre enn fondets indeks. Holberg Global A har de siste fem årene oppnådd en totalavkastning på 150 prosent, tilsvarende en årlig avkastning på 20 prosent. Fondet sorterer på risikoklasse 5 fra 1 til 7 og har gitt positiv avkastning i 10 av fondets 12 leveår.

 

Holberg Global består av 40 selskaper, hvorav de 20 største utgjør 68 prosent av porteføljen. Porteføljen består av selskaper med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter. Porteføljen prises med en pris/inntjenings-multippel på 14,0 for 2018. Porteføljeselskapene kan vise til 8 prosent forventet inntjeningsvekst, en løpende egenkapitalavkastning på 25 prosent og en utbytteavkastning på 2,4 prosent. Det var god interesse for fondet gjennom året, og det var i 2017 en nettotegning på over 200 millioner kroner. Total forvaltningskapital i fondet pr. 31.12.17 var på 2,1 milliarder kroner.


De fem største positive bidragsytere gjennom 2017 var Arrow Global Group, Naspers, Novo Nordisk, Netease og Ping An Insurance Group. Negative bidragsytere gjennom året var Celegene, Vestas Vind, Vinh Hoan, CTT-Correios de Portugal og Matahari Department Store. Tar vi en titt på porteføljesammensetningen bransjemessig, er IT den største bransjen med 23 prosent av fondet. Deretter følger finans (18 prosent), helse (14 prosent), forbruk (14 prosent), industri (12 prosent), konsum (9 prosent), eiendom (5 prosent), energi (2 prosent) og materialer (2 prosent). Nord-Amerika og Europa er de desidert største regionene i fondet og utgjør 73 prosent av fondets totale plasseringer. Dernest følger Asia med 18 prosent.