Rapport driftspensjon april 2018

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,61 prosent i april.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for april fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,61 prosent i april.

 

De fleste selskapene i Holberg Global har nå rapportert tall for Q1 2018. Overordnet er Holberg Fondene meget tilfreds med porteføljeselskapenes resultater. Google hadde god vekst på både topp- og bunnlinjen. Facebook økte omsetningen med 50 prosent og inntjeningen med 62 prosent, mens antall månedlige brukere har passert 2,2 milliarder mennesker. Apple økte omsetning og inntjening med henholdsvis 15 og 30 prosent. Til sist av teknologiselskapene rapporterte Alibaba en omsetningsvekst over 60 prosent og inntjeningsvekst på 30 prosent. April var også en måned for avtagende politisk risiko. Handelskrigen mellom USA og Kina fikk en mykere tone samtidig som Nord- og Sør-Korea inngikk fredsavtale. Holberg Global steg med 2,44 prosent i april.  

  

Norges Bank vedtok enstemmig å holde styringsrenten i Norge uendret på 0,5 prosent, mens 3 måneders Nibor har steget fra 0,8 prosent til 1,1 prosent hittil i år. Holberg Kreditt gav en avkastning på 0,20 prosent i april. Det ventes høy aktivitet i emisjonsmarkedet og en rekke nye obligasjonsutstedelser de neste ukene.

 

Holberg Likviditet hadde nok en stabil måned og steg med 0,13 prosent i april.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.