Rapport driftspensjon april 2019

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,8 prosent i april.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for april fra Holberg

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,8 prosent i april.

 

April ble nok en god måned for Holberg Global, med en kursstigning på 2,48 prosent. Holberg Global består av 36 selskaper, hvorav de 20 største utgjør 75 prosent av porteføljen. Alimentation Couche-Tard, Apple og Ping An Insurance utgjør de største enkeltposisjonene. Holberg Global solgte seg ut av det amerikanske farmasiselskapet Celgene i løpet av måneden. Holberg har også investert i det amerikanske teknologiselskapet Amazon. Finans og IT er fondets to største bransjer med en eksponering på henholdsvis 21 og 20 prosent av fondet.

 

Holberg Kreditt ga i april en avkastning på 0,9 prosent. Fondet består av en konservativ portefølje av nordiske høyrenteobligasjoner. Løpende yield eller effektiv rente neste 12 måneder for Holberg Kreditt er nå 5,5 prosent. Gjennomsnittlig vektet løpetid for fondets portefølje er nå nede i rekordlave 2,4 år, mens rentefølsomheten er 0,8 år. Fondets tre største utstedere er Golar LNG Partners, Høegh LNG og B2 Holding. Gass/LNG og olje (service og produksjon) utgjør fondets to største sektorer med en eksponering på henholdsvis 18 og 15 prosent. Det ligger an til en rekke nye emisjoner i dette markedet frem mot sommeren. Mange av emisjonene som er satt den siste tiden har blitt to til tre ganger overtegnet.

 

Holberg Likviditet steg med 0,20 prosent i april. Fondet er meget konservativt sammensatt og har svært lav risiko.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.