Rapport driftspensjon april 2021

Publisert: 21 mai 2021 Oppdatert: 21 mai 2021

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for april fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg ytterligere 4 prosent og nådde nok en ny alltime-high i april. Markedet preges i stor grad fortsatt av nyheter rundt pandemien, vaksineutrulling og utfordringer i forbindelse med denne, og optimisme rundt økonomisk vekst når vi etter hvert kan gå tilbake til normalen. Det prises nå inn flokkimmunitet over sommeren som igjen vil føre til en kraftig økonomisk oppsving i andre halvår. Til tross for en markant oppgang i råvarepriser, at flere sektorer melder om kapasitetsutfordringer og en tydelig forventning om at inflasjonen kommer opp den nærmeste tiden, er ikke sentralbankene bekymret for at inflasjonen vil bli for høy og holde seg over inflasjonsmålet over tid.

 

Både Fed, ECB og Riksbanken holdt styringsrentene uendret i april og opprettholder kjøpene av obligasjoner i markedet, samtidig som de signaliserer at de foreløpig ikke har noe som helst planer om å redusere kjøpene med det første. Selv om scenariet med høyere inflasjon diskuteres hyppig i finansmarkedet, har ikke rentene steget mye de siste par månedene, men beveget seg mer sideveis. Også kredittspreadene har roet seg noe ned den siste tiden, både globalt og her hjemme, men det skulle kanskje bare mangle med tanke på at de jevnt over er på det strammeste vi har sett siden før finanskrisen.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

Indeksportefølje

Dersom selskapet har valgt å benytte Storebrand Global Indeks i stedet for Storebrand Global Multifactor, fremgår avkastning av tabellen under.

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.