Rapport driftspensjon april 2022

Publisert: 12 mai 2022 Oppdatert: 12 mai 2022

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

Fondskommentar for april fra Storebrand Asset Management 
Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt med nesten hele 7 prosent sist måned. Fokuset i aksjemarkedene i tillegg til rapporteringssesongen er fortsatt stigende inflasjon og renter. Sentralbankene er for sent ute med normalisering av pengepolitikken og må nå ta igjen det tapte. Stigende energipriser har også bidratt lavere kjøpekraft og vekstutsikter. Men de stramme arbeidsmarkedene gjør lønnsvekstutsiktene til arbeidstakere rekordgode. Inflasjonstoppen i USA nærmer seg også.
 

Utvikling i inflasjon og renter vil prege det globale aksjemarkedet fremover. Høyere inflasjon og renter er generelt sett dårlig for aksjemarkedene, men det er priset inn forventninger til dette og aksjemarkedene påvirkes mest av hvordan utviklingen er i forhold til disse forventningene. Det forventes nå at inflasjonen i USA (årsvekst) skal flate ut. Arbeidsmarkedet og lønnsvekst gjør trolig at nedgangen ikke blir like kjapp som oppgangen. Inflasjonen i Eurosonen har derimot trolig ikke nådd toppen ennå og ligger bak USA, spesielt med tanke på de høye europeiske gassprisene etter Ukraina-krigen. 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i april og 2022 for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil: 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres  
www.storebrand.no/sam.
 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.  
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.  
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.  
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Thomas Høy Telefon: 920 46 248 e-post: thomas.hoy@nip.no 
Geir Tore Nygaard Telefon: 932 50 700 e-post: geir.nygaard@nip.no