Rapport driftspensjon august 2018

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,88 prosent i august.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for august fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,88 prosent i august.

 

Mens Oslo Børs, med en avkastning på 10 prosent, er en av verdens sterkeste børser hittil i år, er vekstmarkedene (emerging markets) i korreksjonsmodus. Vekstmarkedsindeksen er ned 10 prosent hittil i år. Forklaringene for korreksjonen er fare for oppblussing av handelskrig samt en sterkere dollar. Tyrkia er midt i en fullskala økonomisk krise. Børsen er ned over 50 prosent hittil i år, samtidig som valutaen har svekket seg markant. Mange er redde for dominoeffekter og at søkelyset skal bli rettet også mot andre land med store underskudd på handelsbalansen. Blant annet er børsen i Brasil ned nesten 20 prosent i år.

 

Frykten for handelskrig har som kjent også påvirket de mer utviklede globale markedene, men hittil i år er avkastningen i disse markedene positiv. I likhet med juli ble august en god måned for Holberg Global, som steg med 3,34 prosent. De største positive bidragsyterne for august var Apple, Irobot og Vestas Vind. De tre største negative bidragsyterne for august var Netease, Turk Traktor og Naspers. Holberg Fondene solgte seg ut av Subsea 7 og Alibaba Group Holding i august. Porteføljen består av kvalitetsselskaper med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter. 

 

Holberg Kreditt gav en avkastning på 0,72 prosent i august. Etter en rolig juli har emisjonsmarkedet tatt seg kraftig opp i august og inn i september. Holberg Fondene mener obligasjonene har blitt lagt ut på gode nivåer og har valgt å tegne seg opp i en rekke av disse emisjonene. Holberg Likviditet hadde nok en stabil måned og steg med 0,11 prosent i august.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.