Rapport driftspensjon august 2022

Publisert: 23 september 2022 Oppdatert: 23 september 2022

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for august fra Storebrand Asset Management

Sentralbankenes kamp mot inflasjonen fortsetter med full styrke, og «pausen» vi så i rentemarkedet gjennom sommeren, og som bidro til et bedret klima for både aksjer og kreditt, ble tydelig reversert i august der rentene på nytt tok et kraftig byks oppover. Sentralbankene med både Fed, og nå også ECB, i spissen er svært klare på at inflasjonen må tøyles, koste hva det koste vil, noe som kom tydelig frem på den årlige sentralbankkonferansen i Jackson Hole mot slutten av august.

 

Norges Bank bøyer heller ikke av og leverte nok en renteheving på 50 basispunkter på mellommøte i august. Det forteller oss at også de nå er svært bekymret for at inflasjonen skal bite seg fast og eskalere videre inn i en såkalt lønns- og prisspiral. Signalene var også tydelige i etterkant av annonseringen. Rentene skal både raskt og videre opp, og det store spørsmålet blir da hvor mye mer husholdningene tåler før konsumet, og dermed også veksten, bremser fullstendig opp.

 

Den gode aktiviteten vi så i det norske kredittmarkedet i begynnelsen av august etter at markedsaktørene kom tilbake fra ferie stoppet opp mot slutten av måneden, og kredittspreadene tok en ny runde ut sammen med svakere aksje- og kredittmarkeder globalt. Enn så lenge er gode makronyheter dårlig nytt for markedet da det bidrar til å sende rentene ytterligere opp, mens dårlige nyheter letter litt på stemningen da det trekker rentene ned. Energikrisen vi nå står midt oppe i, særlig forsterket av at Russland skrur av gasstilførselen til Europa, forverrer bakteppet ytterligere og bare øker sannsynligheten for at veksten vil falle fremover og at resesjon trolig er uunngåelig i mange land.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i august og 2022 for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.