Rapport driftspensjon desember 2018

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 1,20 prosent i desember. For året 2018 leverte pensjonsporteføljen marginal positiv avkastning på 0,06 prosent.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for desember fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 1,20 prosent i desember. For året 2018 leverte pensjonsporteføljen marginal positiv avkastning på 0,06 prosent.

 

Ved inngangen til 2018 var optimismen relativt stor i finansmarkedene. Lave renter, høy økonomisk vekst, god inntjening i bedriftene og amerikanske stimuli var noen av forklaringene for optimismen. Gjennom året ble stemningen mer forsiktig og mot slutten av året preget av frykt for handelskrig, økte renter og lavere økonomisk vekst.

 

Holberg Global falt med 5,63 prosent i desember. For hele 2018 var fondet ned med 6,73 prosent. De fleste aksjemarkedene falt i 2018, etter flere år med generell børsoppgang og lav volatilitet. Fondet prises med en P/E-multippel på 10,3 for 2019e, basert på konsensusestimater fra Bloomberg. Denne multippel-verdsettingen er lavere enn hva porteføljen har vært priset til i forutgående år, og indikerer at porteføljeselskapene har gode inntjeningsutsikter relativt til prisingen.

 

Holberg Kreditt ga i desember en avkastning på -0,63 prosent. Fondet leverte i 2018 positiv avkastning i ti av tolv måneder. For hele 2018 ga fondet en avkastning på 3,62 prosent. Holberg Kreditt består av en konservativ portefølje av nordiske høyrenteobligasjoner. Holberg Likviditet steg med 0,09 prosent i desember. Fondet er meget konservativt sammensatt og har lav risiko. To tredeler av fondet består av obligasjoner med fortrinnsrett. Både «Likviditet» og «Kreditt» har lav renterisiko og økte renter vil dermed ikke redusere avkastningen i fondene vesentlig.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.