Rapport driftspensjon desember 2019

Publisert: 20 januar 2020 Oppdatert: 20 januar 2020

Fondskommentar for desember fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg med hele 27 prosent i 2019, noe som gjorde fjoråret til det beste aksjeåret siden 2013. 2019 startet med en rekyl av korreksjonen i desember 2018. Sentralbankenes helomvending er en viktig forklaring på oppgangen i løpet av 2019, ettersom veksten var negativ og skulle ha bidratt negativt. Det samme gjelder selskapenes inntjeningsvekst.

 

Den globale BNP-veksten endte trolig et sted mellom 2,5 og 3 prosent i 2019, noe som er lavere enn i 2018, hvor spesielt BNP-veksten i USA kom ned fra 2,9 til 2,3 prosent og Eurosonen fra 1,9 til 1,2 prosent. BNP-veksten i Japan tiltok, men samlet for industrilandene falt BNP-veksten til et sted rundt 1,7-1,8 prosent i 2019. Politiske forhold som Brexit, handelskrig mellom Kina og USA samt at Donald Trump ble stilt for riksrett fikk mye oppmerksomhet, men påvirket likevel markedet lite for året som helhet. Inn i 2020 trekker mulig positiv utvikling i den globale industrisykelen, og nedtrapping i handelskrigen, i positiv retning for aksjer. Den ekspansive pengepolitikken ser også ut til å fortsette.

 

Her hjemme har makroøkonomiske forhold utviklet seg omtrent som ventet den siste tiden, og i tråd med Norges Bank sine anslag. Oljeinvesteringer har bidratt svært positivt gjennom 2019, men bidraget herfra kommer til å bli lavere de neste par årene. Det kom derfor ikke som en overraskelse at Norges Bank holdt både styringsrenten uendret og rentebanen bortimot uendret ved rentemøtet i desember. Rentebanen signaliserer nå, som den gjorde i september, at styringsrenten trolig vil bli liggende uforandret på 1,5 prosent de neste par årene. Kredittspreadene her hjemme fulgte sitt sedvanlige mønster med en spreadutgang i de kortere løpetidene mot slutten av året. Deler av denne trenden har sesongmessig en tendens til å reversere på begynnelsen av nytt år.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.