Rapport driftspensjon desember 2022

Publisert: 25 januar 2023 Oppdatert: 25 januar 2023

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av Howden Forsikringsmegling. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for desember fra Storebrand Asset Management

Desember avsluttet med samme volatilitet som ble observert tidligere i 2022. Aksjemarkedet korrigerte ned noen prosent både globalt og her hjemme etter to gode måneder i oktober og november, og den positive utviklingen i kredittspreadene globalt stoppet opp. Mye skyldes en ny runde med kraftig renteoppgang, særlig i Europa drevet av en overraskende haukete ECB, som i tillegg til å sette opp styringsrenten med 50 basispunkter signaliserte at de vil fortsette å heve styringsrenten videre i hyppige og store steg også i 2023. Den amerikanske sentralbanken, Fed, hevet som ventet også styringsrenten med 50 basispunkter i desember, og avsluttet dermed året med en samlet renteoppgang på hele 4,25 prosentpoeng siden de begynte å heve renten i mars. I tillegg signaliserer de en videre renteoppgang i 2023 til de når et rentenivå godt over 5 prosent.

 

Norges Bank satte også opp renten ved møtet i desember, men går nå mer forsiktig frem enn sine kollegaer, og hevet «kun» med 25 basispunkter. I tillegg holdt de toppen på rentebanen uendret på 3,11 prosent, og signaliserer med det at vi fortsatt kan vente oss ytterligere 1-2 hevinger i løpet av 2023, der neste heving trolig kommer i mars. Aktivitetsnivået har samlet sett holdt seg bedre gjennom året enn hva Norges Bank så for seg, og arbeidsmarkedet er svært stramt, men nå melder bedriftene i Regionalt nettverk om et tydelig taktskifte i norsk næringsliv inn i 2023. I tillegg viser det tydelige omslaget vi har sett i boligmarkedet over de siste månedene at renteoppgangen nå begynner å bite. Markedet tror derfor nå at Norges Bank vil nøye seg med kun en renteheving til før toppen er nådd.

 

Inn i det nye året er det fortsatt ventet at inflasjon og stram pengepolitikk vil prege markedet, men inflasjonen vil mest sannsynlig komme ned, og endringstakten i pengepolitikken vil derfor bli betydelig mindre i 2023 enn hva vi har observert i året som har gått. Mange forventer heller nå at vekst, rettere sagt hvor svak veksten blir og om vi må gjennom en resesjon for å få endelig kontroll på inflasjonen, blir det store temaet i 2023. Snittet av økonomene venter rundt 0-vekst både i USA og i Eurosonen neste år, noe som innebærer en eller flere kvartaler med negativ vekst i løpet av det kommende året. Med andre ord er det grunn til å tro at volatiliteten blir med oss videre inn i 2023.

 

Howdens kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i desember og 2022 for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av Howdens kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

Kontaktpersoner:
Thomas Høy (thomas.hoy@nip.no, 920 46 248)
Roy-Arild Hansen Dybvik (roy.dybvik@nip.no, 920 46 064)