Rapport driftspensjon februar 2018

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,30 prosent i februar.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for februar fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,30 prosent i februar.

 

Starten på 2018 har vært preget av større svingninger på verdens børser enn det vi har vært bortskjemt med de senere år. Statistisk sett bør investorer kunne forvente gjennomsnittlig to korreksjoner opp mot 10 prosent per år. Stigende renter og Trumps trusler om handelskrig har fått skylden for mer volatile aksjemarkeder. Holberg Global falt med 1,72 prosent i februar. Porteføljeselskapene i Global leverte imidlertid resultater som ventet eller bedre for 2017s fjerde kvartal.

 

Starten av året har vært preget av høy aktivitet i emisjonsmarkedet for høyrenteobligasjoner. Dersom det positive sentimentet i markedet opprettholdes, forventes det at dette vil vedvare utover i 2018. Holberg Kreditt gav en avkastning på -0,05 prosent i februar. Avkastningen i februar ble påvirket negativt av utviklingen i Vieo (Lebara). I forbindelse med at selskapet la frem resultater for 2017, ble det skapt usikkerhet knyttet til regnskapene og finansdirektørens avgang. Kursfallet i obligasjonen, fra ca. 92 til lavt 70-tall, påvirket fondets avkastning negativt med ca. 0,40 prosent i februar.

 

Februar var nok en måned med mindre bevegelser i det norske pengemarkedet, og Holberg Likviditet steg med 0,09 prosent. Bank/Finans (senior lån), obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og bankinnskudd er de tre største sektorene og utgjør over 80 prosent av fondet. Med fokus på økte renter inn i det nye året, er det på sin plass å påpeke at alle av Holbergs rentefond har lav renterisiko. Dette ligger nedfelt i Holbergs investeringsfilosofi for renteforvaltning.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.