Rapport driftspensjon februar 2020

Publisert: 17 mars 2020 Oppdatert: 17 mars 2020

Fondskommentar for februar fra Storebrand Asset Management

I februar hadde Storebrand Global Multifactor en verdinedgang på 7,1 prosent, mens referanseindeksen falt 5,9 prosent. Den siste uken i februar ga et av de kraftigste ukesfallene man har sett i aksjemarkedet i nyere tid. Bakgrunnen for fallet er selvfølgelig coronaviruset.

 

I midten av måneden var antall smittede i ferd med å stabilisere seg, men mot slutten av måneden fikk man rapporter om økte smittetilfeller i resten av verden. Land som Sør-Korea, Italia og Iran stod plutselig overfor økte vekstrater når det gjaldt antall smittede. Amerikanske helsemyndigheter advarte også mot utbrudd i USA, og frykten i finansmarkedene økte markant med fallende renter og aksjemarkeder samt økende konkursrisiko.

 

Storebrand Høyrente er 100 prosent investert i kommune, finans og industri som innebærer høyere løpende avkastning enn indeks (3 m stat). Kredittspreader kom derimot markant ut mot slutten av måneden i alle sektorer og løpetider og reduserte både den absolutte og relative avkastningen i fondet. Ved utgangen av måneden var fondets rentefølsomhet 0,24 år, og gjennomsnittlig løpetid 1,37 år. Løpende avkastning i fondet var ved utgangen av måneden på 2,46 prosent.

 

Storebrand Norsk Kreditt IG hadde ved utgangen av februar rentefølsomhet på 3,11 år og gjennomsnittlig løpetid på 3,88 år. Løpende avkastning var ca. 2,04 prosent før kostnader.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.