Rapport driftspensjon februar 2021

Publisert: 19 mars 2021 Oppdatert: 19 mars 2021

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for februar fra Storebrand Asset Management

Februar ble totalt sett en sterk måned i finansmarkedene, men også med volatilitet og store utslag, særlig i rentemarkedet. Lange amerikanske renter har steget mye så langt i år, og tok et nytt markant steg opp i andre halvdel av februar, noe som igjen har bidratt til å løfte de lengre norske rentene. I tillegg til stigende inflasjonsforventninger, og forventninger om at veksten vil ta seg opp utover året, blir renteoppgangen også forsterket av økende forventninger til den nye pakken med stimulanser i USA. De kortere rentene, herunder pengemarkedsrentene, holdes derimot nede av sentralbankene som fortsatt signaliserer at styringsrenten vil holdes uendret en god stund fremover, noe som igjen bidrar til at vi har fått en markant bratting av rentekurven.

 

Både aksje- og kredittmarkedene har «håndtert» renteoppgangen greit, så aksjer steg videre til nye bestenoteringer og kredittspreadene kom ytterligere inn i løpet av februar. Obligasjoner med lang durasjon falt derimot i verdi, og globale statsobligasjoner målt ved JPM GB Index falt med over 2 prosent i februar, som er det største månedlige fallet i indeksen siden 1994. Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta fortsatte ferden videre til nye toppnoteringer, før det falt noe tilbake som følge av rentefrykt. Samlet endte februar likevel med en oppgang på nesten 3 prosent. Stigende renter førte til en pust i bakken spesielt for såkalte vekstaksjer med høy prising. Rotasjon mot verdiaksjer fortsatte, hvor spesielt finans- og energiaksjer steg tydelig. Selv om rentefrykt dominerer, blir vekstutsiktene også til stadig oppjusterte. Selv om økende rente gir høyere diskonteringsrate for aksjers inntjening, kan det også være et tegn på bedre økonomi og dermed høyere inntjening.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

Indeksportefølje

Dersom selskapet har valgt å benytte Storebrand Global Indeks i stedet for Storebrand Global Multifactor, fremgår avkastning av tabellen under.

 

 

 For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.