Rapport driftspensjon januar 2018

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,24 prosent i januar.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. Årsrapport 2017 for driftspensjonsordningen kan leses her.

 

Fondskommentar for januar fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,24 prosent i januar.

 

En sterkere krone bidro til at Holberg Global falt med 2,48 prosent i januar, vel 1 prosent svakere enn indeks. Den norske kronen styrket seg med over 6 prosent mot dollar og 3 prosent mot euro. De fleste av fondets porteføljeselskaper steg i lokal valuta i januar. Holberg Global har drøyt 2 milliarder kroner i forvaltningskapital og eies av over 30.000 andelseiere. Fondet består i dag av 41 selskaper hvorav de 20 største utgjør 67 prosent av porteføljen. Fondets forvalter er i disse dager på en to-ukers reise for å møte porteføljeselskaper og potensielle nye porteføljeselskaper i India og USA.

 

Januar var preget av høy aktivitet i emisjonsmarkedet for høyrenteobligasjoner. Holberg Kreditt hadde en meget sterk måned og var opp med 0,92 prosent i januar. Shipping er fondets klart største sektor, med en eksponering på ca. 50 prosent. Fondets shippingportefølje er bredt diversifisert mot ulike segmenter som gass (infrastruktur/frakt), kjemikalie, bulk, tank og container. Fondet har en konsentrert portefølje på 31 ulike obligasjonsutstedere, noe som gjør at fondets forvaltere kan følge investeringene tett.

 

Januar var nok en måned med mindre bevegelser i det norske pengemarkedet, og Holberg Likviditet steg med 0,12 prosent. Bank/Finans (senior lån), obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og bankinnskudd er de tre største sektorene og utgjør 80 prosent av fondet.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

Nytt forvaltningshonorar for Holberg Global A

14. februar 2018 innføres nytt forvaltningshonorar for Holberg Global A. Andelseiere av fondet ga sitt samtykke til endringen på andelseiermøte 8. desember 2017, og vedtektsendringen er senere blitt godkjent av Finanstilsynet. Gjeldende forvaltningshonorar, 1 prosent fast pluss resultatbasert honorar à 10 prosent av verdiutvikling utover 10 prosent, erstattes dermed av flatt forvaltningshonorar på 1,5 prosent. Endringen ble foreslått og vedtatt for å forenkle fondets honorarmodell, i tråd med anbefalinger fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) per mars 2017. Siden fondets oppstart er årlig beregnet forvaltningshonorar estimert til 1,8 prosent, og det nye forvaltningshonoraret er i så måte lavere enn beregnet gjennomsnitt i fondets levetid. Oversikt over alle vedtektsendringer kan leses på www.holbergfondene.no.