Rapport driftspensjon januar 2019

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 1,50 prosent i januar.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for januar fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 1,50 prosent i januar.

 

Aksjemarkedet ble gjennom 2018 tiltagende bekymret for tre hovedutfordringer: 1) høyere amerikanske renter, 2) avtagende vekst i Kina og 3) eskalering av handelskrig mellom USA og Kina. Siste signaler fra det amerikanske rentemarkedet er at markedsaktørene ikke forventer flere rentehevinger fra sentralbanken. For kinesisk økonomi virker det som myndighetene er villig til å stimulere økonomien mer aggressivt enn tidligere antatt. Utfallet av forhandlingene knyttet til global handel er vanskelig å predikere. Det virker som om markedet i dag har større tro på et slags kompromiss eller våpenhvile mellom de to stormaktene USA og Kina.

 

Holberg Global fikk en meget solid start på året og steg med hele 6,03 prosent i januar. Resultatrapporteringen for fjerdekvartal 2018 er godt i gang, og Holberg Fondene er fornøyde med rapportene fra porteføljeselskapene. Holberg Fondene trekker spesielt frem Apple og Facebook, som begge leverte solide kvartalsresultater. På den negative siden varslet Nvidia om lavere salg enn ventet.

 

Holberg Kreditt ga i januar en avkastning på 0,94 prosent. Fondet består av en konservativ portefølje av nordiske høyrenteobligasjoner. Løpende yield eller effektiv rente neste tolv måneder for Holberg Kreditt er nå 5,75 prosent. Gjennomsnittlig vektet løpetid for fondets portefølje er 2,6 år, mens rentefølsomheten er 0,8 år. Holberg Likviditet steg med 0,17 prosent i januar. Fondet er meget konservativt sammensatt og har svært lav risiko.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.