Rapport driftspensjon januar 2021

Publisert: 23 februar 2021 Oppdatert: 23 februar 2021

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for januar fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta startet det nye året bra, men falt noe tilbake i slutten av januar og endte samlet sett ned. Det er stadig mer fokus på høyt prisede aksjer og potensielle bobler, samtidig som utrullingen av vaksiner ikke går fort nok. Den nye Biden-administrasjonen har allerede foreslått en ny stimulipakke på hele 1900 milliarder USD. Selv om utsiktene for den økonomiske gjeninnhentingen i det store fortsatt er intakt, blir den stadig utsatt av oppblussinger, mutasjoner og logistiske utfordringer rundt vaksineutrullingen. Fremover vil nok vaksineutrullingen ha stor betydning for utviklingen i globale aksjemarkeder.

 

Storebrand Global Multifactor søker å oppnå meravkastning gjennom høsting av risikopremier. Disse er verdi, momentum, størrelse og lavvolatilitet. Positiv meravkastning i januar skyldes i stor grad utviklingen i Gamestop. Aksjen ble kjøpt inn i fondet i 2016, som en verdiaksje. I 2017-18 ble verdiscoren dårligere og størrelsesscoren bedre, og aksjen ble overført til størrelsesporteføljen. Sommeren 2020 begynte aksjen å gå bra, og etter hvert fikk den en god score på momentum. Samtidig som den ble beholdt på størrelse, ble den økende vekten også fordelt på momentumporteføljen. Per nyttår hadde den en vekt på 0,8 prosent i fondet. Som kjent eksploderte det i januar. Det var nok av grunner til å selge. Vekten ble høy, og den måtte selges for å holde vekten nede. I tillegg fremsto det som åpenbart at dette var kortvarig og at den skulle ned igjen, men den ble solgt over litt tid for å ikke selge for tidlig. Totalt ble 95 prosent av posisjonen solgt i januar. Siste rest ble solgt like etter, da det etter hvert ble tydelig at dette var i ferd med å gå over.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

Indeksportefølje

Dersom selskapet har valgt å benytte Storebrand Global Indeks i stedet for Storebrand Global Multifactor, fremgår avkastning av tabellen under. 

 

 

 For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.