Rapport driftspensjon juli 2018

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,94 prosent i juli.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for juli fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,94 prosent i juli.

 

Juli ble en god måned for Holberg Global, med en verdiøkning på hele 4,24 prosent. Resultatsesongen for andre kvartal er godt i gang, og mange av porteføljeselskapene har allerede levert resultater. Holberg Fondene ser god underliggende verdi i porteføljeselskapene og er godt fornøyd med kvartalsleveransene så langt. Porteføljen prises med en P/E-multippel (price/earnings) på 13,8 for 2018, basert på konsensusestimater fra Bloomberg. Porteføljeselskapene kan vise til 14 prosent forventet inntjeningsvekst, en løpende egenkapitalavkastning på 23 prosent og en utbytteavkastning på 2,7 prosent for inneværende år.

 

Holberg Kreditt gav en avkastning på 0,08 prosent i juli. Juli var en svært rolig måned i høyrente-obligasjonsmarkedet. Fondet består av en konservativ portefølje av nordiske høyrenteobligasjoner. Det er betydelig høyere kredittrisikopremier å hente på å eie nordisk høyrente i forhold til europeisk- og amerikansk høyrente. Fondet har levert en årlig avkastning på 5,8 prosent siden oppstart. Holberg Likviditet hadde en stabil og god måned og steg med 0,13 prosent i juli. Fondet er meget konservativt sammensatt og har lav risiko.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.