Rapport driftspensjon juli 2019

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 1,18 prosent i juli.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for juli fra Holberg

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 1,18 prosent i juli.

 

Juli ble en sterk måned for Holberg Global, med en kursoppgang på 4,53 prosent. Hittil i år er fondet opp med 22,64 prosent. Holberg Global består av 36 selskaper, hvorav de 20 største utgjør 75 prosent av porteføljen. Alimentation Couche-Tard, Apple og Ping An Insurance utgjør de største enkeltposisjonene. Disse tre aksjene er opp mellom 20-40 prosent hittil i år. I juli investerte Holberg Global i Aker BP og solgte seg ut av Kenya Commercial Bank. Porteføljeselskapene forventes i snitt å levere 13 prosent forventet framtidig inntjeningsvekst, en løpende egenkapitalavkastning på 26 prosent og en utbytteavkastning på 2,4 prosent for inneværende år. Holberg ser god underliggende verdi i porteføljeselskapene. Den geografiske fordelingen i fondet er 56 prosent Nord-Amerika, 25 prosent Europa, 15 prosent Asia og 4 prosent Afrika.

 

Holberg Kreditt gav i juli en avkastning på 0,81 prosent. Fondet består av en konservativ portefølje av nordiske høyrenteobligasjoner. Hittil i år er fondet opp 3,93 prosent. Løpende yield eller effektiv rente neste 12 måneder for Holberg Kreditt er 6 prosent. Gjennomsnittlig vektet løpetid for fondets portefølje er 2,7 år, mens rentefølsomheten er 0,7 år. Fondets tre største utstedere er B2 Holding, Golar LNG Partners og Gas Log. Finans utgjør fondets største sektor med en eksponering på 21 prosent.

 

Holberg Likviditet steg med 0,18 prosent i juli. Fondet er meget konservativt sammensatt og har svært lav risiko. Løpende yield eller effektiv rente neste 12 måneder er 1,6 prosent. Gjennomsnittlig vektet løpetid for fondets portefølje er 1,0 år, mens rentefølsomheten er 0,12 år.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.