Rapport driftspensjon juli 2021

Publisert: 25 august 2021 Oppdatert: 25 august 2021

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for juli fra Storebrand Asset Management

I juli så vi igjen litt høyere volatilitet i de globale finansmarkedene. Selv om mange av aksjemarkedene likevel endte måneden opp til tross for en tydelig dipp intramåned, fikk vi et kraftig fall i rentene, særlig i den lange enden av kurven. Det er igjen pandemien, og nå deltavarianten, som skaper usikkerhet rundt vekstbildet fremover og som dermed får mye av skylden for volatiliteten. Sammen med avtagende frykt for at inflasjonen biter seg fast og blir vedvarende høy, samt at det fortsatt er ekstremt mye likviditet i systemet, bidro dette til det kraftige rentefallet.

 

Her hjemme er smittenivået fortsatt lavt, men stigende. Selv om det tar seg noe opp fremover tilsier likevel vaksinasjonstakten at gjenåpningen trolig vil gå som planlagt. Det meste taler derfor for at Norges Bank begynner hevingssykelen som signalisert nå i september. De kortere rentene her hjemme har dermed holdt seg betydelig bedre enn de lange som har falt i takt med de amerikanske rentene, noe som igjen innebærer at vi har fått en vesentlig flatere rentekurve den siste måneden. Pengemarkedsrenten, 3 måneders NIBOR, har faktisk kommet tydelig opp i løpet av juli med hele 12 basispunkter, og var ved utgangen av juli på 0,32 prosent. Aktiviteten i det norske obligasjonsmarkedet har som vanlig vært svært lavt gjennom sommeren, noe som igjen har gitt tilnærmet uendrede kredittspreader siste måned.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i juni og hittil i år for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.