Rapport driftspensjon juli 2022

Publisert: 24 august 2022 Oppdatert: 24 august 2022

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for juli fra Storebrand Asset Management

Etter en meget svak juni måned trakk de globale aksjemarkedene kraftig oppover igjen i juli. Det negative investorsentimentet ble snudd til økt optimisme etter positive signaler fra sentralbankene om at rentetoppen kanskje kommer tidligere enn ventet. Dette medførte at de lange rentene falt noe tilbake. Samtidig leverte mange selskaper kvartalsresultater som var bedre enn markedet hadde forventet. Spekulasjoner om at oppbremsingen i verdensøkonomien blir mindre alvorlig enn tidligere fryktet bidro til økt risikoappetitt. Investorene søkte seg derfor i økende grad tilbake til vekstaksjer igjen, etter at disse har underprestert det brede markedet siden nyttår.

 

Selv om investorenes optimisme har økt gjennom sommeren, er utviklingen i makroøkonomien fortsatt negativ. Vi ser at flere land får redusert sine BNP-anslag, inflasjonen har fortsatt opp og krigen i Ukraina fortsetter. Europa vil videre måtte skaffe erstatning for russisk gass. Energisituasjonen ser svært stram ut for den kommende vinteren. Økte kostnader i bedriftene vil trolig medføre reduserte marginer og nedjusterte inntjeningsestimater, mens bedriftene prøver å øke prisene ut mot kundene for å motvirke kostnadspresset. Fremover vil aksjemarkedet i stor grad påvirkes av investorenes forventninger til konjunkturutviklingen, og i hvilken grad verden vil unngå en resesjon.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i juli og 2022 for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.