Rapport driftspensjon juni 2018

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,04 prosent i juni.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for juni fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,04 prosent i juni.

 

De internasjonale finansmarkedene preges av frykten for handelskrig. Med en twitrende amerikansk president (ti til tolv meldinger om dagen) som villig varsler om blant annet ulike tariffer og straffetoll han vil pålegge ikke-amerikanske aktører, er det stadig flere som nå varsler mottiltak mot USA. Politisk risiko i finansmarkedene er en kjent og mye omtalt variabel. Holberg Fondene prøver å distansere seg fra den politiske støyen og fokusere på selskapene i porteføljen.

 

Holberg Global hadde en utvikling som markedet i juni måned. Så langt i år er fondet noe bak referanseindeksen. Dette skyldes i hovedsak to forhold. Fondet har en overvekt relativt til indeks mot fremvoksende økonomier. Disse markedene har vært svakere enn eksempelvis det amerikanske markedet. Frykten for en tiltagende handelskrig har hatt en viss påvirkning for vekstmarkedene. I tillegg har de store teknologiselskapene (momentumaksjer) gjort det bedre enn de mindre og mer stabile selskapene (kvalitetsaksjer) Holberg Fondene har i porteføljen.

 

Holberg Kreditt hadde en god måned i juni med verdiøkning på 0,33 prosent. Så langt i 2018 har fondet steget med 2,65 prosent. Fondet har en løpende rente på 4,5 prosent, noe Holberg Fondene vurderer som attraktivt i dagens marginale rentemarked. Holberg Likviditet ga 0,1 prosent avkastning i juni og har steget med 0,64 prosent så langt i år. Porteføljen inneholder solide norske sertifikater og obligasjoner med god kredittkvalitet.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.