Rapport driftspensjon juni 2019

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,77 prosent i juni.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for juni fra Holberg

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,77 prosent i juni.

 

Norges Bank besluttet på sitt rentemøte i juni å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent. I begrunnelsen peker banken på god vekst i norsk økonomi og over normalt nivå på kapasitetsutnyttelsen. Prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet, mens handelskonfliktene bidrar til en betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt. Som følge av høyere korte renter og lavere lange renter er det i dag mulig å få lavere boliglånsrente for fastrentelån på tre og fem år enn det er på flytende rente.

 

I USA har så smått valgkampen frem mot presidentvalget i november 2020 kommet i gang. Uten å fokusere for mye på de mange politiske utspillene og de endeløse konfliktene presidenten havner i, er det rimelig å anta at det vil være lettere å bli gjenvalgt med et positivt aksjemarked snarere enn et aksjemarked i fritt fall (krakk) som enkelte frykter. Det er tidvis skremmende å se hvor stor effekt meldinger fra presidenten har på finansmarkedene. Fokuset på de underliggende selskapene drukner i perioder med varmgang på Twitter. Som en reell aktiv forvalter tror Holberg at det er selskapenes inntjening som over tid er det viktigste for utviklingen til fremtidig aksjekurs.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.