Rapport driftspensjon mai 2018

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,17 prosent i mai.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for mai fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 0,17 prosent i mai.

 

Holberg Global falt med 0,27 prosent i mai. Fondet består av 38 selskaper, hvorav de 20 største utgjør 71 prosent av porteføljen. Novo Nordisk, Apple og Alphabet utgjør de største postene. Holberg Fondene er godt fornøyde med porteføljeselskapenes resultatrapportering så langt i 2018. Aksjemarkedene i de fremvoksende økonomiene har hittil i år gjort det klart svakere enn USA og andre modne markeder. Dette, sammen med svak kursutvikling i Arrow Global og Crest Nicholson, har ført til at Holberg Global ligger bak indeksen i år. Med konsentrerte porteføljer og høy aktiv andel (store avvik fra indeks) vil Holberg Fondenes andelseiere oppleve perioder med både mer- og mindreavkastning i forhold til indeks. I 2017 endte Holberg Global 7 prosent foran indeks. Holberg Global er aktivt forvaltet i et langsiktig perspektiv.

 

Holberg Kreditt gav en avkastning på 0,82 prosent i mai. Aktiviteten i emisjonsmarkedet forblir høy. Shipping er fondets største sektor, med en eksponering på ca. 50 prosent. Shippingporteføljen er bredt diversifisert mot ulike segmenter som gass (frakt/infrastruktur), kjemikalie, container, tank og bulk. Eksponeringen er en kombinasjon av usikrede og pantesikrede obligasjoner. Forvalter Roar Tveit kom nylig tilbake fra tre dager i Athen, hvor han møtte mange av Holberg Fondenes utstedere og potensielle utstedere innen shipping.

 

Holberg Likviditet hadde en stabil måned og steg med 0,10 prosent i mai. Fondet er meget konservativt sammensatt, hvor risikoen og svingningene er svært lave. 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.