Rapport driftspensjon mai 2022

Publisert: 21 juni 2022 Oppdatert: 21 juni 2022

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

Fondskommentar for mai fra Storebrand Asset Management 

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta var omtrent uendret i mai med en marginal nedgang på 0,2 prosent. Markedene svingte kraftig og nådde årsbunn, før det hentet inn det meste igjen. Etter en periode med stadig høyere renter og mer haukete sentralbanker, har resesjonsfrykten økt mer og mer. Vekstutsiktene nedjusteres videre, ikke minst som følge av rekordhøy inflasjon som har redusert husholdningenes kjøpekraft betydelig.  

 

Etter en periode med stadig høyere renter og mer haukete sentralbanker, har resesjonsfrykten økt mer og mer. Vekstutsiktene nedjusteres videre, ikke minst som følge av rekordhøy inflasjon som har redusert husholdningenes kjøpekraft betydelig. Den økonomiske veksten er likevel fortsatt over trend, noe som vil bidra til videre fall i arbeidsledigheten. Så lenge det er tilfelle, vil ikke vekstpauser anses som slutten på konjunktursykelen hvor man typisk ser en kraftig oppgang i arbeidsledigheten. Så resesjon er trolig prematurt å snakke om nå.  

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i mai og 2022 for disse fondene: 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil: 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres  
www.storebrand.no/sam.
 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.  
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.  
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.  
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Thomas Høy Telefon: 920 46 248 e-post: thomas.hoy@nip.no 
Geir Tore Nygaard Telefon: 932 50 700 e-post: geir.nygaard@nip.no