Rapport driftspensjon mars 2018

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,51 prosent i mars.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for mars fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,51 prosent i mars.

 

Mens det i store deler av Norge var en drømmepåske med sol fra blå himmel, så aksjemarkedet igjen skyer på himmelen. Størst fokus var det på en potensiell handelskrig mellom USA og Kina. Holberg Global falt med 3,25 prosent i mars, mens verdensindeksen var ned 3,87 prosent. Holberg Global består av 39 selskaper, hvorav de 20 største utgjør 69 prosent av porteføljen.

 

Jakten på avkastning i en verden med risikofrie renter nær null er intens. Holberg Fondenes holdning er at det lave rentenivået bør reflekteres i avkastningskravene til de ulike aktivaklassene. I lys av dette er en risikopremie på 4 prosent i nordiske BB-kreditter kanskje ikke så aller verst. Holberg Kreditt gav en avkastning på 0,4 prosent i mars. Holberg Kreditt har en konsentrert portefølje på 31 ulike obligasjonsutstedere. 

 

Den norske pengemarkedsrenten steg ytterligere i mars måned og ligger nå på 1,17 prosent. Nivået er fortsatt lavt, men retningen har vært oppover i en periode. Holberg Likviditet har ikke latt seg påvirke av korreksjonen i aksjemarkedet i 2018 og steg med 0,10 prosent i mars.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.