Rapport driftspensjon mars 2019

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 1,17 prosent i mars.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for mars fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 1,17 prosent i mars.

 

Amerikanske renter, både korte og lange, var i fokus i mars. På rentemøtet i den amerikanske sentralbanken ble styringsrenten holdt uendret. Sentralbanken indikerer nå heller ingen rentehevinger senere i 2019. Så sent som i november 2018 signaliserte sentralbanken i USA tre rentehevinger i 2019. Etter det har den globale usikkerheten økt, først og fremst på grunn av handelskonflikter. Den økonomiske veksten er også redusert i flere land, og vi fikk en kraftig korreksjon i aksjemarkedene i slutten av 2018. Dette har gjort at sentralbanken nå sier at de vil være tålmodige og bruke lengre tid på å vurdere risikoen i økonomien før man bestemmer seg for neste steg.

 

Mars ble nok en god måned for Holberg Global, med en kursstigning på 4,4 prosent. Porteføljeselskapene forventes i snitt å levere 15 prosent framtidig inntjeningsvekst, en løpende egenkapitalavkastning på 30 prosent og en utbytteavkastning på 3 prosent for inneværende år. Finans og IT er fondets to største bransjer med en eksponering på henholdsvis 22 prosent og 20 prosent av fondet.

 

Holberg Kreditt ga i mars en avkastning på 0,92 prosent. Fondets løpende yield eller effektiv rente neste 12 måneder er nå 5,75 prosent. Gjennomsnittlig vektet løpetid for fondets portefølje er 2,6 år, mens rentefølsomheten er 0,8 år. Holberg Likviditet steg med 0,18 prosent i mars. 70 prosent av fondet består av bankinnskudd, obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og bank/finans (senior lån).

  

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.